مقاله ارزیابی چند عصاره گیر جهت تعیین روی قابل استفاده لوبیا (.Phaseolus valgaris L) در خاک های آهکی تیمارشده و تیمار نشده با لجن فاضلاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۷۴۲ تا ۷۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی چند عصاره گیر جهت تعیین روی قابل استفاده لوبیا (.Phaseolus valgaris L) در خاک های آهکی تیمارشده و تیمار نشده با لجن فاضلاب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لجن فاضلاب
مقاله عصاره گیرهای روی
مقاله لوبیا
مقاله DTPA-TEA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقیان حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لجن فاضلاب به عنوان کودی ارزان قیمت برای برطرف کردن کمبود عناصر از جمله روی استفاده می شود. با این حال، عصاره گیر مناسب روی قابل استفاده لوبیا در خاک های آهکی تیمارشده با لجن فاضلاب معرفی نشده است. هدف این پژوهش ارزیابی چند روش شیمیایی در برآورد روی قابل استفاده در خاک های آهکی تیمارشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب بود. برای تیمار خاک ها ۱% (وزنی- وزنی) لجن فاضلاب به خاک ها اضافه و خاک های تیمارشده و تیمارنشده به مدت یک ماه در رطوبت مزرعه خوابانده شدند. در پایان انکوباسیون، خاک ها خشک و روی قابل استفاده با ۷ روش (DTPA-TEA، AB-DTPA، مهلیچ ۱، مهلیچ ۲، مهلیچ ۳، ۰٫۱ HCI نرمال و کلرید کلسیم ۰٫۰۱ مولار) تعیین شد. شاخص های گیاه لوبیا شامل ماده خشک، غلظت و جذب روی در یک آزمایش گلدانی تعیین شدند. نتایج نشان داد که در خاک های تیمارشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب، بیشترین مقدار روی با استفاده از روش مهلیچ ۳ و کمترین مقدار آن با استفاده از روش مهلیچ ۱ عصاره گیری شد. بر اثر افزودن لجن فاضلاب به خاک، روی عصاره گیری شده با روش های مختلف و شاخص های گیاه لوبیا افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد که در خاک های تیمارنشده روی عصاره گیری شده با عصاره گیرهای AB-DTPA، DTPA-TEA و مهلیچ ۳ با شاخص های گیاه همبستگی معنی داری داشتند. در حالی که در خاک های تیمارشده با لجن فاضلاب، بین روی عصاره گیری شده با DTPA-TEA و مهلیچ ۱ با وزن خشک گیاه و جذب روی و مهلیچ ۲ با غلظت روی در گیاه همبستگی معنی داری وجود داشت. نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره گیر DTPA-TEA توانایی برآورد روی قابل استفاده لوبیا در خاک های تیمارنشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب را دارد.