مقاله ارزیابی پیوندهای بین بخشی با استفاده از روش بردار ویژه (مطالعه موردی: استان تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۳۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی پیوندهای بین بخشی با استفاده از روش بردار ویژه (مطالعه موردی: استان تهران)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش خدمات
مقاله جدول داده – ستانده استان تهران
مقاله پیوندهای پسین و پیشین
مقاله روش بردار ویژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نژادترکمانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بانویی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: جلوداری ممقانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار اقتصاد استان تهران با توجه به سهم بخش خدمات از کل ستانده و اشتغال استان که در سال ۱۳۸۰ به ترتیب ۵۷ و ۶۳ درصد می باشد، خدمات محور به شمار می رود و از این منظر، مشابه ساختار اقتصادهای پیشرفته است.
هدف این مقاله، تبیین ساختار اقتصاد خدمات محور استان با استفاده از الگوی داده – ستانده و پیوندهای بین بخشی به روش بردار ویژه می باشد. در این راستا، سوال اساسی تحقیق این است که آیا به کارگیری روش بردار ویژه نسبت به روش های سنتی چنری – واتانابه و راسمیوسن می تواند اهمیت بخش های استان را بر مبنای میزان ماندگاری واسطه ای در چرخه تولید بهتر ارزیابی نماید؟
در این مطالعه، ابتدا جدول داده – ستانده سال ۱۳۸۰ استان تهران به روش AFLQij برآورد و سپس اهمیت بخش های اقتصادی استان بر حسب پیوندهای پسین و پیشین در قالب سه روش چنری – واتانابه، راسمیوسن و بردار ویژه، مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج حاصله نشان می دهند که روش بردار ویژه می تواند اهمیت بخش های اقتصادی استان را بر مبنای میزان ماندگاری واسطه ای بخش ها در چرخه تولید تبیین نماید، بدین صورت که چهار بخش با سهم غالب فعالیت های صنعتی، به عنوان بخش کلیدی ظاهر شدند که متوسط سهم تقاضای نهایی از تولید کل آنها برابر ۴۵٫۵ درصد می باشد، حال آنکه نسبت فوق برای ۷۱ بخش اقتصادی و بخش های خدماتی استان، به ترتیب ۷۶ درصد و ۸۴ درصد است. در مجموع، نتایج حاصله تصویر متفاوتی از ماهیت بخش خدمات نسبت به اقتصادهای پیشرفته به دست می دهد و بدین ترتیب، به نظر می رسد که ماهیت خدمات در استان تهران بر خلاف این اقتصادها، بیشتر خدمات مصرفی تا خدمات تولیدی است.