مقاله ارزیابی پیامدهای گردشگران شهری در اقتصاد شهربه روش آماری نمونه موردی: شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۴۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی پیامدهای گردشگران شهری در اقتصاد شهربه روش آماری نمونه موردی: شهر اهواز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری شهری
مقاله توسعه
مقاله اقتصاد شهری
مقاله شهر اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جرفی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه گردشگری به عنوان پدیده ای اجتماعی که به جهت اجتماعی اقتصادی اثرات بسیاری در جوامع مقصد به جای می گذارد، مورد مطالعه محققین از رشته های علمی مختلف قرار می گیرد. آنچه که از مطالعات ومشاهدات محققین رشته های جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی و مردم شناسی درزمینه گردشگری بر می آید، نقش محوری واساسی آن درعرصه اقتصادی وسایر زمینه هاست. برای انجام این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده چند مرحله ای که بصورت توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است، استفاده شده است. طیف مورد استفاده درساخت پرسشنامه از نوع لیکرت یا مجموع نمرات که گویه ها با فواصل نسبتا مساوی در روی یک طیف قرارگرفته اند درنتیجه مقیاس پرسشنامه ازنوع فاصله ای در نظر گرفته شده است. در این پژوهش، پرسشنامه ای به تعداد ۳۰ سوال در زمینه گردشگری مورد استفاده قرار گرفت. روایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ اندازه گیری گردید که میزان آن (۰٫۸۸) می باشد که مقدار قابل قبولی می باشد.نتایج حاصل در خصوص تاثیرات اقتصادی حضور گردشگران نوروزی در شهر اهواز از نگاه فعالان مستقیم اقتصادی از جمله فعالیت های هتلداری و رستوران، صنایع غذایی، صنایع پوشاک، صنایع دستی و صنعت حمل و نقل در شهر اهواز نشان می دهد که پیامدهای مثبت اقتصادی بویژه در بخش خدمات را دارا بوده است. به عبارتی از دیدگاه بازاریان، میان گردشگری و هتلدارها و رستوران ها و صاحبان بوتیک ها و نانوایی ها و سوپرمارکت ها در زندگی خود رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت می توان جمع بندی کرد که؛ گردشگری علاوه بر پیامدهای مثبت اقتصادی بر شهرها، پیامدهای دیگر مثبتی را بر زندگی مردم و شهر اهواز، خصوصا بازاریان به همراه داشته است.