مقاله ارزیابی پرآزاری جدایه های قارچ .Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr روی نهال ها و شاخه های بریده گردو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۲۳۸ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی پرآزاری جدایه های قارچ .Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr روی نهال ها و شاخه های بریده گردو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درجه بیماریزایی
مقاله شانکر سیتوسپورایی
مقاله مایه زنی
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: بردی فتوحی فر خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری سرخشکیدگی و شانکر سیتوسپورایی یکی از شایع ترین بیماری های درختان گردو در ایران است که توسط چندین گونه از جنس سیتوسپورا ایجاد می شود. در این مطالعه به منظور تعیین درجه پرآزاری جدایه های گونه غالب عامل بیماری، ۵۸ جدایه از گونه Cytospora chrysosperma منتخب از ۱۲ استان کشور شامل؛ همدان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی، زنجان، مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کهگیلویه و بویر احمد و فارس روی نهال های سه ساله درخت گردو مایه زنی شدند و مساحت زخم ایجاد شده ۳۰ روز پس از مایه زنی اندازه گیری گردید. همچنین به منظور تعیین صحت ارزیابی مقاومت و یا بیماریزایی از طریق مایه زنی روی شاخه بریده، آزمون بیماریزایی در شرایط آزمایشگاهی نیز به انجام رسید. به استناد نتایج حاصل، تنوع قابل ملاحظه ای از لحاظ پرآزاری در بین جدایه ها ملاحظه گردید و درصد قابل توجهی از جدایه ها فاقد قدرت بیماریزایی بودند. در واقع، در آزمون بیماریزایی روی نهال ۳۴ درصد از جدایه ها و در آزمون بیماریزایی روی شاخه بریده ۲۴ درصد از جدایه ها اختلاف معنی داری با شاهد نشان ندادند. همچنین همبستگی ضعیف ولی معنی داری ( ۲۳درصد) بین این دو روش ارزیابی وجود داشت. به نظر می رسد که ارزیابی درجه بیماریزایی و یا مقاومت با استفاده از روش مایه زنی روی شاخه بریده به اندازه کافی قابل اعتماد نیست.