مقاله ارزیابی پایداری اجتماعی محلات شهر جهرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی پایداری اجتماعی محلات شهر جهرم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محلات
مقاله پایداری اجتماعی
مقاله شهر جهرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرایی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: روستا مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: میرجلیلی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پایداری اجتماعی ناشی از اقداماتی در زمینه موضوعات کلیدی که شامل عرصه های اجتماعی افراد و جوامع برای ظرفیت سازی و توسعه مهارتها برای رفع نابرابری های زیست محیطی و فضایی می شود. در این تعریف پایداری اجتماعی با اصولی همچون عدالت و سلامت، با مسائل در حال ظهور در مورد مشارکت، نیازها، سرمایه های اجتماعی، اقتصاد، محیط زیست و اخیرا با مفاهیمی مثل شادی، رفاه و کیفیت زندگی در ارتباط است. در این راستا، تحقیق حاضر به ارزیابی پایداری اجتماعی بین محلات شهر جهرم پرداخته است. روش تحقیق پژوهش، توصیفی–تحلیلی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد و از پیش آزمون با سطح اطمینان ۹۵ درصد ۳۲۰ نفر محاسبه شد و به صورت سهمیه ای و تصادفی بین آنها توزیع گردید. ضریب همبستگی پیرسون، فرضبات مورد آزمون را مبنی بر وجود رابطه معنادار و مستقیم بین متغیرهای تعلق مکانی، اعتماد اجتماعی، مسوولیت پذیری، احساس امنیت، تعامل احتماعی، مشارکت اجتماعی و پایداری اجتماعی در محلات شهر جهرم تایید می کند (در مورد تمام متغیرهای مذکور، sig کمتر از ۰٫۵ می باشد).