مقاله ارزیابی پارامتریک توانایی نگهداشت خاک در حضور نفت خام در حالت سه فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی پارامتریک توانایی نگهداشت خاک در حضور نفت خام در حالت سه فازی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم های سه فازی NAPL-آب-هوا
مقاله مدل های هیدرولیکی خاک
مقاله منحنی نگهداشت خاک
مقاله NAPL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: همایی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بای بوردی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگی زدایی خاک های آلوده به مواد نفتی برای حفاظت بهینه از منابع آب و خاک بسیار ضروری است. هر گونه آلودگی زدایی چنین خاک های مستلزم ارزیابی کمی ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور این آلاینده ها می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی توانایی نگهداشت خاک و اثر مقدار NAPL بر توانایی نگهداشت خاک در شرایط سه فازی NAPL-آب-هوا بود. بدین منظور، منحنی های نگهداشت خاک در سه نسبت اولیه ۷۵-۲۵، ۵۰-۵۰ و ۲۵-NAPL 75-آب بوسیله دستگاه ستون آویزان تعیین شد. سپس منحنی های نگهداشت خاک توسط سه مدل ون گنوختن، بروکس – کوری و کمپبل برآورد شد. همچنین، دقت مدل های هیدرولیکی بوسیله آماره های ME، RMSE، EF، CD وCRM  آزموده شد. نتایج نشان داد که مقدار پارامترهای توزیع تخلخل و نقطه ورود هوا در مدل های هیدرولیکی با افزایش LNAPL در محیط سه فازی کاهش یافت. بنابراین شیب و مکش نقطه ورود هوا در منحنی های نگهداشت خاک در سیستم های سه فازی افزایش می یابد. همچنین در مقدار معینی فاز مایع، مکش بیشتری برای زهکشی مایع خاک در سیستم های سه فازی NAPL-آب-هوا نسبت به دو فازی آب – هوا لازم است. بنابراین خاک نگهداشت بیشتری برای سیستم های سه فازی دارد. همچنین مقدار آماره ها نشان داد که مدل ون گنوختن برآورد مناسب تری از منحنی نگهداشت NAPL در سیستم سه فازی دارد.