مقاله ارزیابی پارامترهای فتوسنتزی، محتوا و فلورسانس کلروفیل برگ ارقام گلرنگ تحت تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۳۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی پارامترهای فتوسنتزی، محتوا و فلورسانس کلروفیل برگ ارقام گلرنگ تحت تنش شوری
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعرق
مقاله سرعت فتوسنتز
مقاله کاروتنوئید
مقاله هدایت روزنه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی دهنوی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقایسه مولفه های فتوسنتزی، محتوا و فلورسانس کلروفیل برگ ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش شوری، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج در تابستان ۱۳۹۰ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. عامل اول ۴ سطح شوری صفر، ۷۵، ۱۵۰ و ۲۲۵ میلی مولار و عامل دوم ۶ رقم گلرنگ بهاره محلی اصفهان، سینا خاردار، اصفهان ۱۴، گلدشت، پدیده و سینا ۴۱۱ بودند. مولفه های فتوسنتز خالص، تعرق، هدایت روزنه ای و مزوفیلی، محتوا و فلورسانس کلروفیل اندازه گیری شدند. برهم کنش رقم و شوری برای تمامی صفات به جز حداکثر عملکرد کوآنتومی فتوسیستم دو (Fv/Fm) معنی دار بود. روند کاهشی کلروفیل و مولفه های فتوسنتزی با افزایش سطوح شوری در ارقام مختلف متفاوت بود. مولفه های فلورسانس کلروفیل، Fm (فلورسانس حداکثر در شرایط سازگار شده با تاریکی) و Fo (فلورسانس حداقل در شرایط سازگار شده با تاریکی) با افزایش سطوح شوری در ارقام مختلف روند افزایشی داشتند. در سطح بدون تنش، رقم پدیده برتری نسبی از نظر کلروفیل a و b، میزان تعرق، سرعت فتوسنتزی و کارایی مصرف آب داشت. در شوری ۷۵ میلی مولار، رقم سینا خاردار از نظر کلروفیل b، مجموع کلروفیل، کاروتنوئید، هدایت روزنه ای و سرعت فتوسنتز برتری نسبی در مقایسه با سایر ارقام نشان داد. در شوری ۱۵۰ میلی مولار، رقم پدیده از نظر صفات کلروفیل a، کلروفیل b، سرعت فتوسنتز و کارایی مصرف آب نسبت به سایر ارقام برتری داشت و در شوری ۲۲۵ میلی مولار، رقم اصفهان ۱۴ از نظر کلروفیل a، کلروفیل b، کاروتنوئید، سرعت فتوسنتز و کارایی مصرف آب نسبت به سایر ارقام برتری نشان داد.