مقاله ارزیابی و مقایسه میزان ایمنی زایی پروتئین های نوترکیب زیر واحد اتصالی توکسین های اشریشیا کلی و بوتولینیوم تایپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی و مقایسه میزان ایمنی زایی پروتئین های نوترکیب زیر واحد اتصالی توکسین های اشریشیا کلی و بوتولینیوم تایپ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش آنتی بادی
مقاله ایمنی زایی
مقاله سلول های خاطره
مقاله نوروتوکسین بوتولینوم
مقاله انتروتوکسین حساس به حرارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میری علی
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمیان جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: اولاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: عارف پور محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی جلیلیان فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در میان عوامل باکتریایی، شایع ترین عامل بیماری اسهال، باکتری اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک است. زیر واحد LTB سم این باکتری قادر به ایجاد مصونیتی شش ماهه است. کلستریدیوم بوتولینوم نیز عامل بیماری کشنده بوتولیسم می باشد و زیر واحد BoNT/A-Hc سم آن می تواند تا دو سال در برابر این بیماری مصونیت ایجاد کند. میزان ایمنی زایی که هر یک از این زیر واحدهای نوترکیب ایجاد می کنند، می تواند از عواملی باشد که در به وجود آمدن مصونیتی با ماندگاری متفاوت تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه میزان تولید آنتی بادی ناشی از استفاده از دو پروتئین LTB و BONT/A-Hc در موش آزمایشگاهی بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی از باکتری E.Coli B121DE3 تراریخت شده با وکتور pET28a استفاده گردید. این وکتور حاوی ژن نوترکیب LTB اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک و ژن نوترکیب BONT/A-Hc بوتولینوم به طور جداگانه بود. پس از بهینه سازی بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب LTB از فاز نامحلول و BoNT/A-Hc از فاز محلول عصاره سلولی، محصولات آن ها بر روی ژل SDS-PAGE بررسی گردید. موش های آزمایشگاهی به وسیله پروتئین های حاصل، ایمنی زایی شدند. تیتر آنتی بادی حاصل از هر دو نوع پروتئین نوترکیب با استفاده از آزمون آماری t-Test در نرم افزار SPSS ارزیابی و مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: پروتئین های نوترکیب بیان شده
BoNT/A-Hc و LTB با ستون نیکل تخلیص شدند. پس از ایمنی زایی موش های آزمایشگاهی، تفاوت معناداری در تیتر آنتی بادی برای دو پروتئین BoNT/A-Hc و LTB مشاهده گردید (p<0.01).
نتیجه گیری: اختلاف کمی بین تیتر آنتی بادی برای دو پروتئین BoNT/A-Hc و LTB مشاهده گردید که می تواند به دلیل خاصیت قوی ادجوانسیتی LTB و ایمنی زایی ایجاد شده تقریبا یکسان، در فاصله زمانی محدود باشد.