مقاله ارزیابی و مقایسه فعالیت ضدباکتریایی کاتچین، نانو ذره اکسید روی و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر سویه استاندارد سودوموناس آئروجینوزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی و مقایسه فعالیت ضدباکتریایی کاتچین، نانو ذره اکسید روی و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر سویه استاندارد سودوموناس آئروجینوزا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوموناس آئروجینوزا
مقاله نانوذرات
مقاله کاتچین
مقاله عوامل ضدباکتریایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت مینا
جناب آقای / سرکار خانم: رودبارمحمدی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: یادگاری محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خاوری نژاد رمضانعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سودوموناس آئروجینوزا پاتوژنی فرصت طلب در عفونت های بیمارستانی به خصوص در مبتلایان به نقص ایمنی و بیمارانی که از کاتتر استفاده می کنند، می باشد. این باکتری در سطح زخم های ناشی از سوختگی شایع است. در این مطالعه با توجه با افزایش مقاومت دارویی، خواص ضدباکتریایی نانوذره اکسید روی (اکسید روی)، اتیلن دی آمین تترا استیک و کاتچین با استفاده از روش استاندارد میکرودایلوشن (رقت سازی) ارزیابی شد.
روش کار: پس از تهیه نانوذرات اکسید روی و بررسی آن با میکروسکوپ الکترونی، سودوموناس آئروجینوزا سویه ۲۷۸۵۳ روی محیط نوترینت آگار کشت داده شد و حداقل غلظت مهارکنندگی برای نانو ذره اکسید روی، کاتچین و اتیلن دی آمین تترا استیک به روش میکرودایلوشن مطابق با استاندارد تعیین شد. نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی حاصل از این مواد با حداقل غلظت مهارکنندگی ایمی پنم مقایسه و ارزیابی شد.
یافته ها: بررسی شکل و قطر نانو ذره با میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) و پراش اشعه X (X-Ray Diffraction) نشان داد که شکل ذرات کروی با قطر ۹۰-۳۰ می باشد. حداقل غلظت مهارکنندگی عوامل اکسید روی، اتیلن دی آمین تترا استیک و کاتچین و ایمی پنم به ترتیب ۰٫۰۰۰۳، ۲۴٫۹۲، ۷٫۲۴ و ۰٫۴۳ میکروگرم بر میلی لیتر بود.
نتیجه گیری: در این مطالعه نشان داده شد که نانوذره اکسید روی سنتزشده با روش شیمیایی دارای خاصیت ضدباکتریایی مطلوبی نسبت به سایر مواد مورد استفاده در این مطالعه است. با توجه به افزایش میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در جامعه، استفاده از این نانو ذره و کاتچین در سطح تجهیزات پزشکی، پس از بررسی های بیشتر در ارتباط با اثرات احتمالی سمی بودن سلولی آن ها پیشنهاد می شود.