مقاله ارزیابی و مقایسه روش های مختلف آماده سازی زمین جهت کاشت ذرت از نظر اجزا عملکردی در منطقه واوان استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۵ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی و مقایسه روش های مختلف آماده سازی زمین جهت کاشت ذرت از نظر اجزا عملکردی در منطقه واوان استان تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک ورزی
مقاله ذرت علوفه ای
مقاله کم خاک ورزی
مقاله کمینه ورزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مشکلات اساسی مناطق کشور ایران، کمبود آب و نیاز به حفظ رطوبت و هم چنین فرسایش بادی و آبی و تخریب ساختمان خاک می باشد که در نتیجه برگردان کردن کامل خاک و خاک ورزی کامل و شدید در طی سالیان متمادی به این مساله دامن زده شده است. در این طرح سیستم های مختلف خاک ورزی شامل خاک ورزی معمول، کم خاک ورزی و کمینه ورزی جهت آماده سازی زمین برای کاشت گیاه ذرت علوفه ای از نظر اجزا عملکرد محصول (درصد و سرعت جوانه زنی بذر، یک نواختی پراکنش عمودی و افقی بذور در خاک)، فاکتور مقدار مقاومت خاک و زمان لازم برای انجام عملیات آماده سازی زمین در یک هکتار ارزیابی و مقایسه شدند. جهت بررسی از طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار استفاده شد.
با توجه به نتایج آزمایش ها مشخص گردید مقاومت خاک در عمق ۵ سانتی متر در تیمار کم خاک ورزی بیشترین مقدار را داشته در حالی که مقاومت خاک در تیمارهای خاک ورزی معمول و کمینه ورزی اختلاف معنی داری نداشته و کمتر از تیمار کم خاک ورزی است. هم چنین کمترین مقاومت خاک در عمق های ۱۰ و ۲۰ سانتی متر مربوط به تیمار خاک ورزی معمول است که اختلاف معنی دار در سطح یک درصد با دو تیمار دیگر دارد. از نقطه نظر یک نواختی توزیع افقی و عمق بذر و سرعت جوانه زنی بذرها در خاک هیچ اختلاف معنی داری بین تیمارها و بلوک ها وجود ندارد. از نقطه نظر درصد جوانه زنی بذرها، اختلاف معنی دار بین تیمارها در سطح آماری ۵ درصد مشاهده می شود، به طوری که بیشترین درصد جوانه زنی بذرها مربوط به تیمار کمینه ورزی است. در خصوص زمان لازم برای انجام عملیات آماده سازی زمین در یک هکتار، تیمار کمینه ورزی با صرف زمان ۴٫۵ ساعت در هکتار، کمترین زمان مورد نیاز جهت آماده سازی زمین را دارد، در حالی که در تیمار خاک ورزی معمول این زمان به ۷٫۵ ساعت می رسد.
با توجه به نتایج تحقیق و این که تعداد تردد تراکتور در زمین در خاک ورزی معمول دو برابر کمینه ورزی است، می توان در خصوص ترویج این روش در کشور مطالعه و بررسی بیشتری نمود.