مقاله ارزیابی و مدل سازی پارامترهای موثر بر میزان سمیت فلوراید در محیط های آبی به روش زیست آزمونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی و مدل سازی پارامترهای موثر بر میزان سمیت فلوراید در محیط های آبی به روش زیست آزمونی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیست آزمونی
مقاله دافنیا مگنا
مقاله سمیت فلوراید
مقاله مدل سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الهی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: محوی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالقدر زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: فلوراید به اشکال گوناگون در طبیعت و منابع آب حضور دارد. افزایش فلوراید در منابع آب به دلیل تخلیه پساب های صنعتی می تواند منجر به بروز مسمومیت برای ارگانیسم های آبزی شود. برای جلوگیری از بروز مسمومیت، تعیین حداکثر سمیت فلوراید و سپس تعیین حدود مجاز تخلیه پساب ها ضروری است. هدف از این پژوهش تعیین حداکثر سمیت فلوراید و سپس تعیین نحوه تاثیر فاکتورهای موثر بر آن و ارایه یک مدل برای تعیین حدود مجاز تخلیه پساب ها می باشد.
روش ها: برای سنجش حداکثر سمیت فلوراید از زیست آزمونی با دافنیا مگنا بدون حضور فاکتورهای مداخله گر استفاده شد. سپس جهت تعیین اثر فاکتورهای مداخله گر (سختی، دما و زمان مواجهه) زیست آزمونی در حضور این عوامل تکرار گردید.
یافته ها: LC50 فلوراید بدون حضور فاکتورهای مداخله گر در ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از مواجهه به ترتیب ۴٫۹، ۴۶٫۵ و ۳۸٫۷ میلی گرم در لیتر بود. همچنین تاثیر فاکتورهای مداخله گر با آنالیز مقادیر LC50 به دست آمده در حضور این عوامل، توسط نرم افزار minitab معنادار تشخیص داده شد.
نتیجه گیری: افزایش سختی آب باعث کاهش سمیت فلوراید و افزایش دما و زمان مواجهه سبب افزایش سمیت آن در محیط های آبی می شود. لذا در تعیین حد مجاز تخلیه پساب ها از نظر غلظت فلوراید، برای جلوگیری از بروز سمیت در منابع آب پذیرنده، توجه به تاثیر فاکتورهای مداخله گر بر سمیت فلوراید ضروری است.