مقاله ارزیابی و سنجش مولفه های سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در امنیت زنان (نمونه موردی: منطقه ۳ ساری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی و سنجش مولفه های سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در امنیت زنان (نمونه موردی: منطقه ۳ ساری)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله امنیت زنان
مقاله فضاهای شهری
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله ساری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: ملازاده گنجی جاوید
جناب آقای / سرکار خانم: قدمی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی در فضاهای شهری بویژه برای زنان از اهمیت خاصی جهت رسیدن به یک جامعه شهری پایدار برخوردار است. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر امنیت زنان در سطح محله ای است. روش تحقیق مبتنی بر روش های توصیفی تحلیلی و انجام مطالعه پیمایشی جهت تکمیل پرسشنامه ها بوده است. جهت سنجش سرمایه اجتماعی از ۵ مولفه و ۳۰ گویه و برای سنجش امنیت، از ۴ مولفه و ۱۱ گویه استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه تحقیق از آزمون های آماری Tو ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد، که نتایج آزمون T نشان می دهد که بین ۵ مولفه سرمایه اجتماعی، تنها مولفه مشارکت اجتماعی در وضعیت مناسب و چهار مولفه اعتماد، انسجام، روابط اجتماعی و آگاهی در وضعیت متوسط رو به بالا قرار دارند و نتایج ضریب همبستگی پیرسون از وجود همبستگی معنی دار میان مولفه های سرمایه اجتماعی و احساس امنیت بانوان حکایت دارد که بیشترین همبستگی بین مولفه ها، سهم مولفه انسجام اجتماعی با مقدار ۰٫۳۰۹ می باشد.