مقاله ارزیابی و تحلیل میزان تحقق پذیری حکمرانی خوب شهری در شهر خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی و تحلیل میزان تحقق پذیری حکمرانی خوب شهری در شهر خرم آباد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکمرانی خوب شهری
مقاله مدیریت
مقاله مشارکت
مقاله پاسخگویی
مقاله شفافیت
مقاله حاکمیت قانون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی پور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: امانپور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: نادری چگنی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرها برای مدیریت و اداره خود راهی بجز زمینه سازی برای توسعه دموکراسی نیافته اند و در این راه به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته اند که به نام حکمروایی نامیده می شود که منشا شهری دارد. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و بررسی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در مدیریت شهری شهر خرم آباد از طریق بررسی شاخص های حکمروایی خوب شهری است. روش پژوهش توصیفی_تحلیلی و گردآوری داده ها با کمک ابزار پرسشنامه صورت گرفته است و با استفاده از نرم افزارهای اماری Exel و Spss و با استفاده از آزمون آماری T-test به تجزیه و تحلیل ان ها پرداخته شده است. جامعه اماری این پژوهش کل شهروندان ساکن شهر خرم آباد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعیین که برابر با ۳۸۵ نفر تعیین گردیده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از ان است که چهار شاخص مشارکت با میانگین (۲٫۰۳۵۰)، شفافیت (۱٫۸۱۹۴)، حاکمیت قانون (۱٫۹۶۰۳) و پاسخگویی با میانگین (۱٫۹۴۹۳) ارزیابی شده اند که این نتایج نشان دهنده این واقعیت هستند که حکمرانی خوب شهری در وضعیت مطلوبی در سطح شهر خرم آباد قرار ندارد.