مقاله ارزیابی و بهبود روش اختلاط تماس تعادلی در سامانه های گاز میعانی همراه با مطالعه های موردی از مخازن ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۷۹ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی و بهبود روش اختلاط تماس تعادلی در سامانه های گاز میعانی همراه با مطالعه های موردی از مخازن ایران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش اختلاط تماس تعادلی
مقاله روش بازترکیب
مقاله نمونه گیری
مقاله نمونه های نماینده و غیر نماینده
مقاله روش ECM اصلاح شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهام وند محمدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: گرامی شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: عمادی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهمیت به دست آوردن نمونه های نماینده در مدیریت بهینه مخزن بر اهل فن پوشیده نیست. همیشه تلاش شده است که نمونه های نماینده با استفاده از روش های استاندارد در زمان های اولیه تولید به دست آیند. بر اساس نظریه های معتبر، عملیات نمونه گیری در مخازن گاز میعانی می بایست پیش از کاهش فشار بیشتر مخزن به زیر فشار نقطه شبنم اولیه انجام شود. زیرا تنها در این بازه محدود می توان نمونه های نماینده را به دست آورد. اما روش اختلاط تماس تعادلی (ECM) این ادعا را دارد که می تواند سیال اولیه درجا را از نمونه های غیر نماینده بدون محدودیت زمانی به دست آورد، بنابراین نظریه های معتبر را نقض می کند. این اختلاف عظیم بین استانداردهای حاکم بر نمونه گیری و روشECM ، باعث شد که در این پژوهش روش ECM در ۲ منظر بررسی و آزمایش و نتیجه های آن با روش بازترکیب مقایسه شود. مطالعه های موردی از مخازن گاز میعانی ایران و مدل های فرضی بر پایه داده های واقعی PVT، منظرهای مورد بررسی می باشند. برای شبیه سازی روش ECM از توصیف جزیی معادله حالت در یک فرایند پویا برای اولین بار استفاده شد. همچنین مدل هایی فرضی توسط شبیه ساز ترکیبی ساخته شدند و نمونه گیری در شرایط تخلیه انجام شد. سپس روش های ECM و بازترکیب روی نمونه های به دست آمده اجرا شدند. در پایان، نتیجه گیری شد که روش ECM در تمام مخازن گاز میعانی قابل اجرا نمی باشد و نیاز به اعمال تغییرهایی دارد. برای بهبود آن، روش ECM اصلاح شده ارایه شد و نتیجه گرفته شد که این روش در هر شرایطی قابل اجرا می باشد و از دقت بسیار بالایی برخوردار است و دقت آن با غنی شدن گاز میعانی روندی کاهشی دارد. همچنین روش ECM در دو میدان گاز میعانی از مرکز و جنوب ایران به عنوان مطالعه های موردی بررسی شد. با این بررسی میدانی در مخازن گاز میعانی ایران، دقت روش ECM بر اساس ویژگی های سنگ و سیال مخازن ایران وارسی و دقت بالای آن تایید شد. در پایان مشخص شد که استانداردها و نظریه های فعلی نمونه گیی با روش ECM و ECM اصلاح شده نقض می شوند. با مقایسه نتیجه های به دست آمده از روش ECM و ECM اصلاح شده و بازترکیب دیده می شود که روش های ECM و ECM اصلاح شده بسیار دقیق تر از روش بازترکیب می باشند. بنابراین روش های دقیق اما بدون استفاده از ECM و ECM اصلاح شده بایستی جایگزین روش نادقیق اما مورد استفاده بازترکیب شوند.