مقاله ارزیابی ویژگی های جستجو در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته موجود در وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس معیارهای بین المللی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ویژگی های جستجو در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته موجود در وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس معیارهای بین المللی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایگاه های اطلاعاتی واقعی (غیر کتاب شناختی)
مقاله استانداردهای مرجع
مقاله مطالعات ارزشیابی
مقاله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجیری شهین
جناب آقای / سرکار خانم: رخش فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شاخص های ارزیابی پایگاه های اطلاعاتی شامل، شاخص های مدیریتی، فنی، محتوایی و جستجو است و ویژگی های جستجو یکی از مهم ترین شاخص های مذکور می باشد. پژوهش حاضر، ویژگی های جستجو در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته در وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از لحاظ درون داد و برون داد جستجو بر اساس معیارهای بین المللی را مورد شناسایی قرار داده است.
روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی- پیمایشی بود که در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت. جامعه پژوهش ۷ پایگاه اطلاعاتی پیوسته موجود در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. در این بررسی ویژگی های جستجو از لحاظ درون داد و برون داد این پایگاه ها با استفاده از چک لیست استخراج شده از معیارهای بین المللی شامل معیار ۱۲- K Maryland، معیار ارزیابی Ovid، ارزیابی DBMS و ابزار ارزیابی Gulliver بررسی شد. روایی چک لیست به تایید متخصصین رشته رسید و در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel در سطح آمار توصیفی با شاخص های درصد و فراوانی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: با مقایسه مطابقت ویژگی های درون داد جستجو در پایگاه های اطلاعاتی موجود در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با معیارهای بین المللی، مشخص شد که پایگاه ۱۰۰ Ovid درصد با معیارهای مورد نظر مطابقت داشت، در حالی که پایگاه MD Consult، با ۵۱٫۵۲ درصد مطابقت در پایین ترین سطح بین پایگاه های مورد مطالعه قرار گرفته است. با مقایسه مطابقت ویژگی های برون داد جستجو در پایگاه های اطلاعاتی موجود در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با معیارهای بین المللی مشخص شد که پایگاه ۱۰۰ Ovid درصد با معیارها مطابقت داشته و در بین پایگاه های مطالعه شده بالاترین امتیاز را دارد، در حالی که پایگاه MD Consult با ۶۱٫۹۰ درصد مطابقت در پایین ترین سطح بین پایگاه های مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتیجه گیری: ویژگی های جستجوی پایگاه اطلاعاتی ۱۰۰ Ovid درصد با معیارهای بین المللی مطابقت داشت و پایگاه MD Consult با ۵۷٫۳۳ درصد انطباق در پایین ترین سطح انطباق با معیارهای بین المللی قرار دارد. سایر پایگاه ها نیز در سطح بالایی قرار دارند که البته می توان پس از بررسی سایر ویژگی ها مانند فنی، مدیریتی و محتوایی این پایگاه ها به تصمیم گیری در خصوص اشتراک یا قطع اشتراک آن ها پرداخت.