مقاله ارزیابی وضعیت مدیریت ریسک بیهوشی – جراحی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از استانداردهای موسسه ECRI در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۸۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی وضعیت مدیریت ریسک بیهوشی – جراحی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از استانداردهای موسسه ECRI در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی
مقاله مدیریت ریسک
مقاله مراقبت های بیهوشی و جراحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی عارفه
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رئیسی احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تا کنون بیشتر شکایت های ناشی از قصور پزشکی، بخش های بیهوشی و جراحی را نشانه رفته اند. بنابراین یک نظام کارآمد و اثربخش مدیریت ریسک جهت شناسایی نقایص سیستمی و ارتقای ایمنی بیمار ضروریست. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت مدیریت ریسک بیهوشی – جراحی و تحلیل علل ریشه ای وقایع در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
روش کار: ابزار گرد آوری اطلاعات چک لیست استاندارد مو سسه می باشد. این چک لیست از طریق مشاهده و مصاحبه با پرسنل بیهوشی و جراحی در ۴۶ اتاق عمل در چهار بیمارستان به صورت نمونه، تکمیل گردید. داده ها به و سیله نرم افزارهای، Excel, SPSS و Minitab آنالیز و تحلیل علل ریشه ای وقایع با استفاده از نمودار Fish Bone انجام شد.
یافته ها: وضعیت کلی مدیریت ریسک بیهوشی – جراحی با کسب میانگین ۲٫۱۳ متوسط ارزیابی شد و در بیمارستان های مورد مطالعه تفاوت معناداری نشان داد. این بیمارستان ها ۴۵ درصد از استانداردها را محقق ساخته اند. بالاترین میزان رعایت استانداردها با ۶۹ درصد، مربوط به م و لفه «تجهیزات بیهوشی و جراحی» و پایین ترین آن با ۱۱ درصد مربوط به مولفه «آموزش در زمینه مدیریت ریسک» می باشد.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش به تدوین لیستی از عوامل منجر به ریسک ها و خطاها در بخش بیهوشی و جراحی منجر شد. نتایج این پژوهش می تواند علاوه بر الگوبرداری در میان بیمارستان ها و انجام مداخلات آموزشی و مدیریتی، به تدوین یک راهنمای بالینی منجر شود و با ابلاغ هماهنگ از سوی سازمان های سیاستگذار، هدف غائی سیستم های بهداشتی درمانی، یعنی ارتقاء ایمنی بیمار و رضایت مصرف کننده را فراهم آورد.