مقاله ارزیابی وضعیت مدیریت خطر در بیمارستان شهید رهنمون یزد از دیدگاه پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در طب کار از صفحه ۸۸ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی وضعیت مدیریت خطر در بیمارستان شهید رهنمون یزد از دیدگاه پرستاران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت ریسک
مقاله بیمارستان
مقاله خطاهای درمانی
مقاله ارزیابی
مقاله حاکمیت بالینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسنی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری خواه الهه
جناب آقای / سرکار خانم: باقری فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ریسک یا خطر همان تهدید ناشی از رویداد یا اقدامی است که به طور نامطلوبی توانایی یک سازمان را در دستیابی به اهدافش تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع مدیریت ریسک عبارتست از فرایند شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک های اتفاقی بالقوه ای که مشخصا پیشامدهای ممکن آن خسارت یا عدم تغییر در وضع موجود باشد. این پژوهش با هدف شناسایی وضعیت مدیریت خطر در بیمارستان شهید دکتر رهنمون انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی توصیفی روی پرستاران بیمارستان شهید رهنمون انجام شد. گردآوری داده ها بر اساس پرسشنامه و به طور سرشماری در اختیار کلیه پرستاران به تعداد ۲۵۰ نفر قرار گرفت. این پرسشنامه ۶ متغیر میزان شناخت کارکنان از مدیریت ریسک، وضعیت سامان دهی مدیریت ریسک، وضعیت سیاست ها ورویه ها، وضعیت آموزش مدیریت ریسک، جایگاه مدیریت ریسک و نظارت بر تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک را در ۴۵ سوال در مقیاس لیکرت ۵ گزینه ای مورد بررسی قرار داد و داده ها نیز در نرم افزار Excel آنالیز شدند.
یافته ها: میزان شناخت کارکنان از مدیریت ریسک امتیاز ۰٫۱۸±۲٫۴، وضعیت سامان دهی مدیریت ریسک امتیاز ۰٫۱۳±۲٫۲۷، وضعیت سیاست ها و رویه ها امتیاز ۰٫۰۲±۲٫۱۷، وضعیت آموزش مدیریت ریسک امتیاز ۰٫۰۴±۲٫۱۸، جایگاه مدیریت ریسک امتیاز ۰٫۰۸±۲٫۶۵، نظارت بر تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک امتیاز ۰٫۰۵±۲٫۷۹ را به خود اختصاص داد.
نتیجه گیری: با توجه به امتیازات به دست آمده در حیطه ۶ مولفه مدیریت ریسک، وضعیت کلی مدیریت ریسک در بیمارستان شهید رهنمون یزد در حد ضعیف ارزیابی گردید. به نظر می رسد نظام حاکمیت بالینی، تدوین برنامه های آموزشی، اتخاذ خط مشی ها و روش های اجرایی و استقرار برنامه های نظارتی در راستای جاری سازی مدیریت ریسک باید به صورت جدی در بیمارستان ها دنبال شود.