مقاله ارزیابی وضعیت خورندگی و رسوب گذاری شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اردبیل با استفاده از شاخصهای Langelier و Ryznar که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۴ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی وضعیت خورندگی و رسوب گذاری شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اردبیل با استفاده از شاخصهای Langelier و Ryznar
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوردگی
مقاله رسوب گذاری
مقاله شاخص لانژلیه و رایزنر
مقاله شبکه توزیع
مقاله آب آشامیدنی
مقاله اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: عالی قدری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: قراری نورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی لقمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از فاکتورهای مهم در بحث کنترل کیفیت آب پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری آن می باشد، چرا که میزان این فاکتورها نقش بسیار موثری در سیستم انتقال و توزیع آب آشامیدنی، از نظر جنبه های اقتصادی و بهداشتی می تواند ایفا نماید. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی کیفیت شیمیایی، میزان خورندگی و رسوبگذاری آب شرب شبکه آبرسانی شهر اردبیل و ارائه راهکارهای لازم جهت حل مشکلات احتمالی بوده است.
روش کار: در این مطالعه که به صورت توصیفی – مقطعی و در فصل پاییز ۱۳۸۸ انجام گرفت با تقسیم بندی شهر به ۱۲ بلوک در دو مقطع زمانی، نیمه اول مهرماه و نیمه دوم آذر ماه نمونه برداری صورت گرفت. پارامترهای قلیائیت، سختی کلسیم، هدایت الکتریکی، دما و pH مورد آنالیز واقع شدند. مراحل نگهداری، انتقال و آزمایش نمونه ها مطابق روشهای استاندارد انجام و با استفاده از دو شاخص لانژلیه (LSI) و رایزنر (RSI) پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری محاسبه و برآورد گردید.
یافته ها: نتایج حاصل از آزمایشات و محاسبات نشان داد میانگین اندیس LSI در مراحل اول و دوم بترتیب -۰٫۲۳ و -۰٫۴۶ و میانگین شاخص رایزنر در مرحله اول و دوم به ترتیب ۷٫۹۸ و ۸٫۳۷ بود. بر اساس اندیس LSI آب مشروب موجود در شبکه آب شرب در مرحله اول در ۹ مورد و در مرحله دوم همه ایستگاهها تمایل به خورندگی وجود داشته است؛ و بر اساس اندیس RSI در مرحله اول ۶ مورد تمایل به خورندگی و بقیه متعادل و در مرحله دوم ۱۰ مورد از ایستگاهها تمایل به خورندگی داشته و بقیه وضعیت تعادلی نسبی داشته اند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج و یافته های به دست آمده آب شرب موجود در شبکه آبرسانی شهر اردبیل تا حدی تمایل به خورندگی داشته و بایستی کنترل کیفیت آب بر اساس پارامترهای مورد استفاده از جمله تنظیم PH، قلیائیت، سختی و… همراه با استفاده از مصالح و لوله های مقاوم در برابر خوردگی در شبکه آب مشروب مورد توجه ویژه قرار گیرد.