مقاله ارزیابی وضعیت ایمنی در یکی از بنادر تجاری کشور با استفاده از پرسشنامه جو ایمنی نوردیک در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در طب کار از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی وضعیت ایمنی در یکی از بنادر تجاری کشور با استفاده از پرسشنامه جو ایمنی نوردیک در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو ایمنی
مقاله پرسشنامه نوردیک
مقاله بندر تجاری
مقاله شیوه های مدیریتی و فاکتورهای سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج آقازاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عدل جواد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: علیرغم مطالعات وسیع در زمینه جو ایمنی در کشورهای مختلف، در ایران تلاش های انگشت شماری انجام گرفته که در اکثر آنها از ابزار دانشگاه Loughborough استفاده شده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وضعیت ایمنی با استفاده از پرسشنامه نوردیک در یکی از بنادر ایران بود انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی تمامی ۷۵ نفر کارگران یکی از بنادر کشور در ۷ گروه شغلی انتخاب و پرسشنامه را تکمیل نمودند. جهت تعیین روایی و پایایی ابزار تعداد ۲۵ پرسشنامه تکمیل و ضریب تجانس درونی با آلفای کرونباخ محاسبه گردید. پرسشنامه نهایی شده به تعداد ۷۵ عدد در اختیار مدیریت ایمنی قرار گرفت تا به صورت خود گزارش دهی تکمیل شود.
یافته ها: پروفایل جو ایمنی میانگین ابعاد را از ۳٫۲۵ تا ۴٫۲۲ نشان داد. بعد اعتماد کارگران به اثربخشی سیستم های ایمنی بالاترین (۴٫۰۵) و پذیرش ریسک کمترین (۳٫۳۲) امتیاز را کسب کرد. بیشترین و کمترین امتیاز به ابعاد جو ایمنی به ترتیب از گروه نظافتچی (۴٫۲۲) و کارمندان دفتری (۳٫۲۵) بود. میانگین امتیاز در بین گروه های شغلی تفاوت معنی دار داشت (p<0.005) ولی در بین گروه های سنی و همچنین با سابقه کار و سطح تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: چون درک کارگران از ایمنی به سن، سابقه کار و سطح تحصیلات بستگی ندارد پس آموزش های ایمنی اجرا نمی شود. معنی دار نبودن میانگین جو ایمنی با سطح تحصیلات به معنی مناسب نبودن آموزش ایمنی در مدارس و دانشگاه ها است.