مقاله ارزیابی وضعیت ایمنی به روش ممیزی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۴۲ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی وضعیت ایمنی به روش ممیزی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمارستان
مقاله ممیزی ایمنی
مقاله مدیریت ایمنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگیری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی نژاد پروین
جناب آقای / سرکار خانم: زارع دریسی فروغ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیمارستان از مهمترین نهادهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی است که به دلیل وجود مخاطرات خاص، رعایت اصول ایمنی در آن، دارای اهمیت زیادی است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت ایمنی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی که به روش مقطعی در کلیه بیمارستان های آموزشی شهر شیراز انجام گرفت، وضعیت ایمنی بیمارستانها به روش ممیزی ایمنی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور چک لیستهای ممیزی تهیه و اطلاعات مورد نیاز از طریق مشاهده، مصاحبه با مدیران و مسوولین بخش های مختلف و نیز بررسی مستندات گردآوری گردید. در نهایت وضعیت ایمنی بیمارستان ها بر حسب میزان تحقق الزامات ایمنی در سه سطح ضعیف (کمتر از ۵۰ درصد)، متوسط (۷۵-۵۰ درصد) و مطلوب (۱۰۰-۷۵ درصد)، طبقه بندی شد.
یافته ها: میانگین درصد تحقق الزامات ایمنی در کل بیمارستانهای مورد بررسی ۵۸ درصد بود. بیشترین و کمترین میزان تحقق الزامات ایمنی به ترتیب مربوط به ایمنی پرتوها و مدیریت ایمنی بود. وضعیت ایمنی ۲۵ درصد از بیمارستان های مورد مطالعه ضعیف و ۷۵ درصد مابقی متوسط ارزیابی شد.
نتیجه گیری: وضعیت ایمنی بیمارستانهای مورد بررسی به ویژه در موضوعات مدیریت ایمنی، برنامه واکنش در شرایط اضطراری و ایمنی حریق در سطح نسبتا ضعیفی بود. مهمترین دلیل این موضوع مشخص نبودن مسوولیتها و نبود ساختار سازمانی در زمینه مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای بود که جهت ارتقاء آن لازم است بیمارستانها نسبت به استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای(OHSAS 18001)  اقدام نمایند.