مقاله ارزیابی وراثت پذیری، همبستگی و تجزیه علیت در ژنوتیپ هایی از سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی وراثت پذیری، همبستگی و تجزیه علیت در ژنوتیپ هایی از سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاه تاغ
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله وراثت پذیری
مقاله تجزیه علیت
مقاله تجزیه به مولفه های اصلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی ندوشن حسین
جناب آقای / سرکار خانم: پورمیدانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی محمدطاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه های مختلف تاغ قابلیت های زیادی دارند که به واسطه آن قادرند ضمن تحمل شرایط سخت بیابان شن روان را نیز تثبیت نمایند. از این رو با توجه به اهمیت سیاه تاغ نتاج ۲۷ پایه از این گونه که از رویشگاه های آن در کشور جمع آوری شده بودند در یک طرح آماری تکرار دار مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده، اجزاء ژنتیکی واریانس نیز روند افزایشی داشتند و وراثت پذیری صفات هم به تبع جزء ژنتیکی واریانس نیز سیر افزایشی داشتند. اختلاف بین تیمارها در سال پایانی بیشتر نمایان شد که حاکی از این امر است که با توجه به کندی رشد در سیاه تاغ، ژنوتیپ مختلف این گونه قادر نیستند در مراحل اولیه رشد توانمندی خود را به طور کامل بروز دهند. همبستگی ساده صفات نشان داد بین صفات اکثرا روابط متوسط حاکم است. نتایج تجزیه علیت نشان داد که ارتفاع گیاه، بقاء و زنده مانی و تعداد انشعاب در تنه اصلی به طور مستقیم بر تاج بزرگ پوششی موثرند. بر اساس تجزیه به مولفه اصلی، چهار مولفه اول حدود %۷۱٫۵ از تغییرات کل را توجیه نمودند. در مجموع جهت افزایش قطرتاج بزرگ پوششی و اصلاح مستقیم قطر تاج بزرگ پوشش به ترتیب به دو مولفه اول و دوم توجه نمود. به عبارت دیگر ارتفاع گیاه، بقا و زنده مانی و تعداد انشعاب در تنه اصلی از موضوعاتی است که باید بسیار مورد توجه باشند.