مقاله ارزیابی واکنش ژنوتیپ های ماش به تاریخ های کاشت در منطقه دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی واکنش ژنوتیپ های ماش به تاریخ های کاشت در منطقه دزفول
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ کاشت
مقاله رقم
مقاله عملکرد و اجزا عملکرد
مقاله ماش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبروش عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ساکی کیانفر
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ژنوتیپ های ماش آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در مزارع شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی دزفول به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد. ژنوتیپ ها شامل ارقام ماش در چهار سطح بنام VC3-960-8 (V1)، NM92 (V2)، (V3) گوهر و CN-9-3 (V4) و تاریخ کاشت (D) در سه سطح شامل (D1) 1386-4-1، (D2) 1386-4-15 و(D3) 1386-4-30  بودند. در این تحقیق صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، طول غلاف و ارتفاع بوته مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داد که اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم و اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر اغلب صفات مورد مطالعه معنی دار بود. مقایسات میانگین نشان داد که در تاریخ کاشت اول بیشترین عملکرد دانه (۲۰۱۹٫۷ kg/ha)، عملکرد بیولوژیک (۵۲۸۷ kg/ha) و تعداد غلاف در بوته (۲۳ عدد) بدست آمد. بیشترین وزن هزار دانه متعلق به تاریخ کاشت دوم و برابر ۶۰ گرم و بیشترین تعداد دانه در غلاف (۱۰ عدد) و شاخص برداشت معادل (۴۱) درصد در تاریخ کاشت سوم بدست آمد. بررسی اثرات رقم و مقایسات میانگین صفات مختلف در ارقام نشان داد که لاین NM92، بیشترین تعداد غلاف در بوته (۳۴ عدد)، تعداد دانه در غلاف (۱۲ عدد)، طول غلاف (۹٫۱ سانتی متر)، ارتفاع بوته (۸۹٫۶ سانتی متر)، عملکرد دانه (۲۳۶۲٫۲ kg/ha) و عملکرد بیولوژیک (۶۴۸۹ kg/ha) را دارا بوده و نسبت به سایر ژنوتیپ ها در این آزمایش برتری داشت. نتایج بررسی اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم نشان داد که تیمار D1V2 با عملکرد دانه ۲۶۶۲٫۲ کیلوگرم در هکتار و با تعداد ۳۶ غلاف در بوته و تیمار D1V3 با تعداد ۱۳ دانه در غلاف مناسب ترین تیمار بود. با توجه به نتایج اثرات متقابل بدست آمده در این بررسی مشخص گردید لاین (V2) NM92 در تاریخ کاشت اول تیرماه (D1) به عنوان بهترین ژنوتیپ در این منطقه شناخته شد.