مقاله ارزیابی هموستاتیک چسب فیبرینی جدید در مدل حیوانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۲۸۹ تا ۲۹۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی هموستاتیک چسب فیبرینی جدید در مدل حیوانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل حیوانی
مقاله چسب فیبرینی
مقاله هموستاتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی طیر اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: امیری زاده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی حشیانی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: کامروان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: چسب های فیبرینی به طور گسترده ای جهت کاهش خونریزی در اعمال جراحی استفاده می گردند. هدف این مطالعه، تهیه چسب فیبرینی از ترومبین و فیبرینوژن و بررسی کارایی هموستاتیک چسب فیبرینی در مدل حیوانی خرگوش بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، پلاسما به روش آفرزیس تهیه شد.فیبرینوژن با ترکیب کرایوپرسیپیتات و پروتامین سولفات استحصال و غلظت آن با روش الایزا اندازه گیری شد. چسب فیبرینی در برش های کبدی حیوان استفاده و زمان خونریزی و میزان خون از دست رفته اندازه گیری شد. هم چنین زمان خونریزی و میزان خون از دست رفته در خرگوش های هپارینه تعیین گردید.
یافته ها: غلظت فیبرینوژن رسوب داده شده با پروتامین سولفات ۷۱±۶ mg/mL اندازه گیری شد. زمان تشکیل لخته فیبرینوژن با ترومبین ۵±۰٫۶ ثانیه بود. استفاده از چسب فیبرینی در برش های کبدی خرگوش، زمان خونریزی(۲±۸٫۸ ثانیه) و از دست دادن خون (۰٫۴±۱٫۰۵ گرم) را در مقایسه با برش های کنترلی (۹۶±۶۴۳ ثانیه، ۱٫۲±۶٫۹ گرم) به طور قابل توجهی کاهش داد (p<0.001). اگر چه میزان خون از دست رفته و زمان خونریزی در خرگوش های هپارینه نسبت به غیر هپارینه افزایش داشت اما از نظر آماری معنادار نبود.
نتیجه گیری: چسب فیبرینی تهیه شده از رسوب فیبرینوژن و ترومبین، یک رویکرد درمانی جدید را برای تهیه چسب فیبرینی جهت استفاده در بالین مطرح می کند.