مقاله ارزیابی نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیاز آموزشی
مقاله اعضاء هیات علمی بالینی و غیر بالینی
مقاله علوم پزشکی یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومی محمودآباد سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی علی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی علویجه مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: شناسایی نیازهای آموزشی، گامی مهم در برنامه ریزی برای برنامه های رشد اعضاء هیات علمی بوده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش دارد. هدف مطالعه حاضر، تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد و اولویت بندی این نیازها بود تا اولویت هایی که باید آموزش داده شود، تعیین و به مسوولان برای طراحی برنامه های آموزشی ارائه گردد.
روش بررسی: مطالعه از نوع مقطعی بود که بر روی کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به تعداد ۲۶۰ نفر انجام شد. با استفاده از شاخص های بدست آمده از مرور متون، پرسشنامه ای تنظیم سپس روایی و پایایی آن تعیین شد. اهمیت نیاز آموزشی با نمره ۱ تا ۲۰ مشخص گردیده بود، و در نهایت داده ها تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: حیطه های مختلف نیاز آموزشی در اعضاء هیات علمی بالینی به ترتیب: حیطه آشنایی با آیین نامه های مرتبط با ارتقاء، پژوهش، توسعه فردی و در اعضاء هیات علمی غیر بالینی به ترتیب: حیطه پژوهش، آشنایی با آیین نامه های مرتبط با ارتقاء و آموزش اولویت بندی گردید. در اعضاء هیات علمی بالینی: اولویت اول در حیطه آموزش، طراحی، اجرا و تحلیل آزمون های شفاهی و مشاهده، در حیطه پژوهش، مهارت تحلیل آماری داده ها و در اعضاء هیات علمی غیر بالینی: اولویت اول در حیطه آموزش، نحوه پرورش تفکر انتقادی و قدرت استدلال، در حیطه پژوهش، نحوه ارزیابی و داوری طرح های تحقیقاتی بود.
نتیجه گیری: اعضاء هیات علمی بالینی به هر هفت حیطه اصلی، به ویژه آیین نامه های مرتبط با ارتقاء و اعضاء هیات علمی غیر بالینی به حیطه پژوهش نیاز آموزشی دارند. پیشنهاد می گردد برای برنامه ریزی اهمیت و وزن هر هفت حیطه به صورت استاندارد مشخص شود.