مقاله ارزیابی نقش کمبودهای عناصر خون ساز در اتیولوژی آفت های راجعه دهانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۸۸ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی نقش کمبودهای عناصر خون ساز در اتیولوژی آفت های راجعه دهانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عناصر خون ساز
مقاله متاآنالیز
مقاله آفت های راجعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوابی نادر
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فلسفی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در زمینه نقش کمبود عناصر خونی در ایجاد زخم های آفتی دهان مطالعات زیادی انجام گرفته که نتایج متناقضی در پی داشته است. این تحقیق به منظور جستجوی نقش اتیولوژیک فاکتورهای خونی آهن، فولیک اسید و ویتامین ب ۱۲ در آفت دهانی عودکننده انجام شده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر به روش مرور ساختاریافته و متاآنالیز صورت گرفته است. پس از تعیین دقیق سوال پژوهشی بانک های اطلاعاتی، با کلید واژه های مربوطه در بازه زمانی مورد نظر مورد جستجو قرار گرفت. پس از بررسی مقالات یافت شده، ۲۴ مقاله وارد مطالعه گردید و با چک لیست های معتبر مورد ارزیابی کیفیت قرار گرفت. سپس اطلاعات مورد نیاز از مطالعات استخراج و طبقه بندی شد و در انتها متاآنالیز برای هر طبقه انجام شد.
یافته ها: متاآنالیز انجام شده نشان داد که شیوع کمبود سطح خونی فریتین، فولات سرم، فولات گلبول های قرمز، هموگلوبین، آهن سرم و ویتامین B12 در بیماران مبتلا به آفت معنی دار است (p<0.1). در مطالعات مداخله ای نسبت بهبودی زخم های آفتی دهان پس از تجویز آهن معنی دار بوده است (p<0.1).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصله، فاکتورهای خونی (فریتین، فولات سرم، فولات گلبول های قرمز، هموگلوبین، آهن سرم و ویتامینB12 ) در بروز و عود زخم های آفتی نقش قابل توجهی دارند و تجویز مکمل آهن برای بیماران مبتلا به زخم های آفتی سودمند می باشد.