مقاله ارزیابی نقش مالکیت بر تغییرات بهره وری کل عوامل با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها در بیمارستان های قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۳۰۰ تا ۳۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی نقش مالکیت بر تغییرات بهره وری کل عوامل با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها در بیمارستان های قزوین
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییرات بهره وری کل
مقاله کارایی تکنولوژی
مقاله کارایی فنی
مقاله مالکیت بیمارستان
مقاله شاخص مالم کوئیست
مقاله بیمارستان های قزوین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی نیما
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: کلهر روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در بسیاری از کشورها، بیمارستان ها دارای مالکیت سه گانه (دولتی، غیردولتی انتفاعی و غیردولتی غیرانتفاعی) هستند. مطالعات متعددی برای بررسی تفاوت این بیمارستان ها از لحاظ هزینه، ارائه خدمات درمانی جبران نشده، تعداد بیماران خروجی و سایر ابزارهای اندازه گیری عملکرد بیمارستان انجام شده است. هدف این پژوهش بررسی نقش مالکیت بر تغییرات بهره وری کل عوامل در بیمارستان های منتخب قزوین می باشد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است که از سال ۸۶ – ۸۴ در ۸ بیمارستان منتخب استان قزوین انجام شد. معیارهای ورودی جهت محاسبه میزان بهره وری شامل تخت فعال و ارزش مصارف واسطه ای بیمارستان، معیارهای خروجی شامل تعداد کل بیماران بستری شده و تعداد کل اعمال جراحی انجام شده می باشد. ابزار گردآوری داده چک لیست محقق ساخته بود. برای تحلیل از نرم افزار  DEAP 2.1و آزمون های ANOVA، TUKEY و HSD استفاده شد.
یافته ها: بین میانگین میزان بهره وری کل ۳ گروه بیمارستانی تفاوت معنی داری به سبب وجود مالکیت های مختلف وجود دارد (p=0.012). همچنین، بین میانگین میزان کارایی تکنولوژی در سه گروه از بیمارستان ها تفاوت معنی داری مشاهده شد (p=0.006). اما، بین میانگین میزان کارایی فنی این سه گروه از بیمارستان ها با یکدیگر تفاوت معنی داری بدست آمد (p=0.23).
نتیجه گیری: تغییرات بهره وری کل عوامل در بیمارستان های خصوصی، بدلیل اینکه این بیمارستان ها از تکنولوژی تولید مناسبتری برخوردارند بالاست، ولی در ارتقاء کارایی خود و بهینه کردن عوامل تولید و محصولات، تفاوت متمایز کننده ای با سایر بیمارستان ها ندارند.