مقاله ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش اثرات سانحه زلزله در دهستان سجاسرود – شهرستان خدابنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش اثرات سانحه زلزله در دهستان سجاسرود – شهرستان خدابنده
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله مشارکت
مقاله سوانح طبیعی
مقاله آسیب پذیری
مقاله شهرستان خدابنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عینالی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم فرارشته ای در چند دهه اخیر در تحلیل های اجتماعی و اقتصادی پیرامون توسعه روستایی مطرح شده و به نقش ساختارهای اجتماعی محلی از قبیل روابط متقابل، شبکه ها و نهادهای محلی، نگرش، انسجام و اعتماد تاکید دارد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش میزان آسیب پذیری ناشی از سانحه زلزله است. به این منظور، از ۳۵۱۰ خانوار ساکن در دهستان سجاسرود، با استفاده از فرمول اصلاح شده کوکران تعداد ۱۸۶ خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده است. پایایی داده های مورد استفاده با بهره گیری از آلفای کرونباخ به میزان ۰٫۸۵۷ محاسبه شده است. برای نیل به این هدف، از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی مبتنی بر تکمیل پرسشنامه در بین سرپرستان خانوار بهره گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی اسپیرمن، آزمون t، فریدمن و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج حاصله از تحلیل آماری نشان می دهد که همه ابعاد سرمایه اجتماعی در بین خانوارهای نمونه از سطح مطلوب پایین تر می باشد. به طوری که، در ابعاد شبکه های محلی و انسجام اجتماعی حتی از حد متوسط نیز پائین تر است. تحلیل مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی تاثیرگذار در کاهش آسیب پذیری زلزله از دیدگاه پاسخگویان نشان می دهد که شاخص های شبکه ها و نهادهای محلی، اعتماد و مشارکت و همکاری با دارابودن ضرایب استاندارد منفی به ترتیب با مقادیر -۰٫۳۳۱، -۰٫۱۲۳، -۰٫۲۱۹ بیشترین و شاخص های نگرش مردم (۰٫۱۶۳) و انسجام اجتماعی با (۰٫۲۳۹) نیز کمترین تاثیر را در کاهش آسیب پذیری روستاهای نمونه داشته اند.