مقاله ارزیابی نقش بازارچه های مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین مورد: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۵۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی نقش بازارچه های مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین مورد: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مناطق مرزی
مقاله توسعه
مقاله رفاه
مقاله بازارچه های مشترک مرزی
مقاله تمرچین پیرانشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میرنجف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نواحی مرزی (پیرامونی) به دلایل دوری از مرکز، انزوای جغرافیایی، توسعه نیافتگی و … تفاوت های فاحشی از نظر برخورداری از رفاه و توسعه با مراکز مرکزی دارند و ایجاد و فعالیت بازارچه مرزی می تواند باعث تعدیل رابطه یک سویه مرکز – پیرامون و بهبود رفاه منطقه ای گردد. این پژوهش به بررسی بازارچه مرزی شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر کلیه پیله وران، بازرگانان و سایر دست اندرکاران بازارچه مرزی است که کارت پیله وری یا بازرگانی دریافت داشته اند که بر اساس آن حجم نمونه ۲۲۰ نفر انتخاب گردید و پرسشنامه بین آن ها توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل تحلیل شبکه (ANP) و همچنین آمار استنباطی رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج مطالعات و بررسی حاکی از آن است که فعالیت و استقرار بازارچه ها در منطقه توانسته است در بسیاری از متغیرهای رفاهی از قبیل ایجاد اشتغال، تحرک شغلی مرزنشینان، افزایش درآمد، تامین مایحتاج نیازهای ساکنان مرزنشین، تغذیه، بهداشت، مسکن و محیط زیست، بهبود نسبی ایجاد کنند. همچنین استقرار بازارچه از اقتصاد غیر رسمی در این منطقه تا حد زیادی کاسته است اما نتوانسته از خیل عظیم مهاجران روستایی به ویژه جوانان به شهر بکاهد. به علاوه، اینکه بازارچه تمرچین توانسته است امنیت نسبی از لحاظ اقتصادی در منطقه ایجاد کند. نتایج مدل رگرسیون چندگانه نشان می دهد بین عوامل موجود در بازارچه مرزی تمرچین و شاخص های رفاه منطقه ای رابطه نسبتا معناداری وجود دارد. یعنی ۳۷ درصد از رفاه منطقه ای ایجاد شده ناشی از بازارچه تمرچین است.