مقاله ارزیابی نشانگر مولکولی SU20 در تفکیک ژنوتیپ های حساس و مقاوم ایرانی لوبیا نسبت به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli عامل پژمردگی (زردی) فوزاریومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی نشانگر مولکولی SU20 در تفکیک ژنوتیپ های حساس و مقاوم ایرانی لوبیا نسبت به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli عامل پژمردگی (زردی) فوزاریومی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژمردگی فوزاریومی
مقاله لوبیا
مقاله مقاومت
مقاله نشانگر مولکولی SCAR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنوند احسان
جناب آقای / سرکار خانم: وفایی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژمردگی فوزاریومی لوبیا با عامل Fusarium oxysporum f.sp.phaseoli یک بیماری مهم است و می ‌تواند خسارت شدیدی را به محصول لوبیا درسراسر جهان وارد نماید و باعث کاهش عملکرد شود. روشهای زراعی برای کنترل بیماری به طور کامل موثر نیست، بنابراین ارقام با مقاومت ژنتیکی برای مبارزه با این بیماری توصیه میگردد. به منظور شناسایی ارقام مقاوم آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و ۱۲ تیمار (شامل ژنوتیپ های مختلف لوبیا) با روش مایه زنی بوته به صورت قرار دادن ریشه آن در سوسپانسیون اسپور بیمارگر انجام شد. بوته‌ ها تا چهار هفته پس از مایه ‌زنی در شرایط گلخانه با دمای ۳۰-۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شدند. شدت علائم بیماری روی بوته ها با استفاده از مقیاس و دادن نمره از ۱ تا ۹ برای ارزیابی فنوتیپی مقاومت، اندازهگیری شد. براین اساس به ترتیب ژنوتیپهای ناز، صیاد، WA و صدری مقاوم، جگری، اختر و E9 نیمه حساس و خمین، کپسولی، ایج، شکوفا و تلاش حساس شناخته شدند سپس واکنش ژنوتیپ ها به قارچ با استفاده از نشانگر اختصاصی Sequence Characterized Amplified Region (SCAR) ارزیابی گردید. بر این اساس ژنوتیپ‌های اختر، ناز، صدری، صیاد، E9 و WA با جفت آغازگر  SU20 تکثیر و در الکتروفورز ایجاد باند ۷۵۰ جفت بازی کردند بنابراین دارای ژن مقاوم A55 میباشند اما ژنوتیپ های تلاش، شکوفا، جگری، ایج، خمین و کپسولی با جفت آغازگر اختصاصی  SU20 تولید باند نکردند.