مقاله ارزیابی ناراحتی بصری در کارمندان (کاربران رایانه) دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در طب کار از صفحه ۱۲ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ناراحتی بصری در کارمندان (کاربران رایانه) دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناراحتی بصری
مقاله تعامل انسان – رایانه
مقاله پرسشنامه Conlon

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکریان سیدابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی نیا مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی گردفرامرزی رضیه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اکثر افراد زمان زیادی از شبانه روز را در محیط های کاری سپری می کنند و بخش عمده ای از کارها را توسط رایانه انجام می دهند. امروزه رایانه جز جدایی ناپذیر تمامی محیط های کاری به ویژه محیط کار اداری است. هدف از این مطالعه بررسی ناراحتی بصری در کارمندان اداری دانشگاه علوم پزشکی تهران که برای انجام وظیفه خود از رایانه استفاده می نمایند، می باشد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی – تحلیلی می باشد و در سال ۱۳۹۱ بر روی ۱۵۰ کارمند اداری دانشگاه انجام شده است. تعداد نمونه ها به روش تصادفی ساده تعیین گردید. ابزار گرداوری داده ها در این پژوهش ۲ پرسشنامه شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و دیگری پرسشنامه اندازه گیری ناراحتی بصری Conlon بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از SPSS ورژن ۱۸ و از آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد و از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) و همچنین از آزمون تی – تست و آنالیز واریانس استفاده شد.
یافته ها: طبق یافته های به دست آمده ۷۰% افراد در این مطالعه دارای میزان ناراحتی بصری متوسط بودند. با استفاده از آزمون پیرسون ارتباط معناداری بین ناراحتی بصری با سن (r=181، p=0.026) و سابقه کار به دست آمد (r=166، p=0.042) همچنین با استفاده از آزمون کای اسکوئر ارتباط معناداری بین ناراحتی بصری با جنسیت و سطح تحصیلات مشاهده شد (P=0.025).
نتیجه گیری: تعداد قابل توجهی از کاربران رایانه از ناراحتی بصری شاکی بودند و می توان نتیجه گیری نمود که کار با رایانه روی آسایش بصری کارمندان تاثیر گذاشته و باعث کاهش آسایش بصری کارمندان می گردد. در نتیجه لازم است با بهبود سیستم های روشنایی و همچنین آموزش نحوه صحیح کار با رایانه از ایجاد ناراحتی های بصری و یا تشدید این ناراحتی ها پیشگیری کرد.