مقاله ارزیابی میزان پیچیدگی تکلیف با استفاده از تعداد کوشش های تمرینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش) از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان پیچیدگی تکلیف با استفاده از تعداد کوشش های تمرینی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیچیدگی تکلیف
مقاله کوشش های تمرینی
مقاله بازخورد
مقاله یادداری
مقاله بازاکتساب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ موسوی سیدمحمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: خلجی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه بررسی کارآمدی تعداد کوشش های تمرینی در تعیین میزان پیچیدگی تکالیف است. ۶۰ آزمودنی بنا به نوع تکلیف الف- ب و شیوه ارائه بازخورد (۱۰۰ درصدی، حذفی، خودکنترل) به شکل تصادفی در شش گروه قرار گرفتند. آزمودنی ها در طی دو روز نخست و در هر روز ۱۰۰ مرتبه به تمرین تکالیف مورد نظر پرداختند. آزمون های یادداری در روزهای دوم و سوم و آزمون های بازاکتساب در روز سوم از ایشان به عمل آمد. با استفاده از آزمون آماریANOVA  مشخص شد که عملکرد آزمودنی ها به واسطه دسته کوشش های تمرینی در هر دو روز بهبود یافت، اما این بهبودی در روز دوم، در تکلیف ب به شکل معناداری بهتر از تکلیف الف بود. عملکرد آزمودنی ها در آزمون یادداری و بازاکتساب دوم به شکل معناداری بهتر از آزمون یادداری و بازاکتساب نخست بود. در ضمن گروه های تمرینی تکلیف ب در آزمون های یادداری به شکل معناداری بهتر از گروه های تمرینی تکلیف الف عمل کردند (p<0.05). نتایج نشان می دهد تکلیف الف نسبت به تکلیف ب پیچیده تر است و میزان بهینه ای از کوشش های تمرینی لازم است تا تکلیف دشوارتر تشخیص داده شود.