مقاله ارزیابی میزان پاسخ ایمنی نسبت به واکسن هپاتیت B در پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۲۵۳ تا ۲۵۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان پاسخ ایمنی نسبت به واکسن هپاتیت B در پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتیت B
مقاله سطح ایمنی
مقاله واکسیناسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضلی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شریف محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی اردکانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مومن هروی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جارچی عالمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هپاتیت B یکی از مشکلات سلامت عمومی در سراسر جهان است. مهم ترین راه برای جلوگیری از آن به خصوص بین افراد با ریسک بالا، واکسیناسیون است. در این مطالعه میزان ایمنی نسبت به واکسن در پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال ۱۳۹۱ بررسی شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی ۲۲۷ نفر از پرسنل درمانی انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی و از میان پرسنلی که حداقل ۳ ماه از دریافت آخرین دوز واکسن هپاتیت B آن ها گذشته بود، انتخاب شدند. نمونه های سرمی افراد از نظر تیتر Anti-HBs با روش ELISA و Anti-HBc با روش RAPID مورد آزمایش قرار گرفت.
نتایج: از ۲۲۷ نفر افراد مورد مطالعه ۵۴ نفر (۲۴٫۴ درصد) مرد و ۱۶۷ نفر (۷۵٫۶ درصد) زن با میانگین سنی ۳۱٫۳۵±۷٫۸۵ بودند. فراوانی افراد پاسخ دهنده به واکسن در جنس زن ۹۵٫۳ درصد بود که ۱۰٫۸ درصد دارای پاسخ کم، ۱۴٫۴ درصد دارای پاسخ متوسط و ۷۰٫۱ درصد با پاسخ بالا بودند. از طرف دیگر در مردان فراوانی افراد پاسخ دهنده به واکسن ۹۵٫۳ درصد بود که ۲۰٫۴ درصد دارای پاسخ کم، ۲۰٫۴ درصد دارای پاسخ متوسط، ۵۵٫۶ درصد با پاسخ بالا بودند.
نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان می دهد که پاسخ مناسبی به واکسن به خصوص بعد از یک سال از تزریق ایجاد می شود. بنابراین پروتکل کنونی جهت واکسیناسیون هپاتیت B با پاسخ مناسبی همراه بوده، هر چند پس از یک دوره واکسیناسیون کامل، پاسخ به واکسن ۱۰۰ درصد نبوده است.