مقاله ارزیابی میزان موفقیت پروژه سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان آموزشی درمانی شهیدمحمدی بندرعباس با استفاده از مدل تحلیل شکاف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۴۳۱ تا ۴۴۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان موفقیت پروژه سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان آموزشی درمانی شهیدمحمدی بندرعباس با استفاده از مدل تحلیل شکاف
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم اطلاعات بیمارستانی
مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت
مقاله تحلیل شکاف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمنی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: آذرمهر ندا
جناب آقای / سرکار خانم: خرمی فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برای توسعه پروژه هر سیستم اطلاعاتی باید چهار مرحله اصلی تحلیل، طراحی، پیاده سازی و ارزیابی انجام شود که مرحله ارزیابی یکی از مراحلی است که کمتر به آن توجه می شود. لذا این پژوهش به تعیین میزان تحقق منافع سیستم اطلاعات بیمارستانی در وضعیت موجود و مطلوب و ارزیابی میزان موفقیت پروژه سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان آموزشی درمانی شهیدمحمدی شهر بندرعباس پرداخته است.
روش کار: این پژوهش کاربردی- توسعه ای از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی است که در سال ۱۳۹۱ انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان مسئول، درگیر در به کارگیری سیستم اطلاعات بیمارستانی، بیمارستان آموزشی درمانی شهیدمحمدی بندرعباس بود. این تحقیق به وسیله پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن به روش علمی سنجیده شد، بر روی تمامی اعضای جامعه پژوهش انجام شد و پس از جمع آوری پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از نرم افزارSPSS استفاده شد و با استفاده از آزمون ویلکاکسون به فرضیه های پژوهش پاسخ داده شد و در نهایت با استفاده از مدل تحلیل شکاف، فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب تعیین گردید.
نتایج: نتایج نشان می دهد که بکارگیری پروژه سیستم اطلاعات بیمارستانی موجب شده که مزایای بالینی ۵۵٫۵۲ درصد، مزایای مدیریتی ۵۶٫۷۲ درصد و مزایای مالی ۶۰٫۶۷ درصد در وضعیت موجود تحقق یابند. همچنین کمترین شکاف از وضعیت مورد انتظار به ترتیب مربوط به مزایای مالی (-۲۳٫۷۹ درصد)، بالینی (-۲۶٫۱۷ درصد) و مدیریتی (-۲۶٫۹۱درصد) می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان در بعد مدیریتی با تولید داشبوردهای مدیریتی در سیستم اطلاعات بیمارستانی شکاف موجود را کاهش داد و در بعد بالینی نیز برای دسترسی سریع به داده های بالینی، در محل ارائه مراقبت، داده های بالینی نیز علاوه بر داده های پاراکلینیکی ثبت گردند. برای ارتقاء مزایای مالی، ثبت کسورات بیمارستانی در سیستم و تولید گزارشات تراز، پیشنهاد می گردد.