مقاله ارزیابی میزان موفقیت احداث شهر جدید پردیس در جذب سرریز جمعیت از کلان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۱۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان موفقیت احداث شهر جدید پردیس در جذب سرریز جمعیت از کلان شهر تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر جدید پردیس
مقاله ارزیابی
مقاله شهر تهران
مقاله سر ریز جمعیت
مقاله رشد جمعیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرور رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: درویش ورچه زاده بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی شهرهای بزرگ در ایران دچار مشکلات فراوانی شده و به دنبال مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در کلان شهر ها و در نتیجه افت کیفیت زندگی در آن ها به دلیل تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت، باعث شد تا شهرهای جدید در ایران با هدف تمرکززدایی، کنترل مهاجرت و جذب سرریز جمعیتی کلان شهرها در حوزه این شهرها مکان یابی و احداث شوند، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان موفقیت احداث شهر جدید پردیس در جذب سرریز جمعیت از کلان شهر تهران انجام پذیرفته است.
روش پژوهش: در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است، به این صورت که ابتدا به جمع آوری اطلاعات پیرامون مطالعه موردی (توصیف) و سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده با استفاده از جدولSWOT، (تحلیل) پرداخته شده است.
یافته ها: ۱) یکی از مهم ترین عوامل مهاجرت به شهر جدید پردیس را می توان وجود آزاد راه تهران پردیس به طول حدود ۲۵ کیلومتر و با عرض باند ۲۸ متر را نام برد که یکی از راه های اصلی دسترسی برون شهری، شهر جدید پردیس می باشد؛ ۲) مهم ترین عامل تحریک کننده مهاجرت، اشتغال و کار است که طبق برآورد آخرین سرشماری سال ۱۳۹۰، پیروی از خانوار و جستجوی کار به ترتیب از بیشترین علت های مهاجرت به استان تهران بوده اند؛ ۳) کمبود امکانات و خدمات به عنوان یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت شهر جدید پردیس در جذب جمعیت پیش بینی شده خود و یا نارضایتی ساکنین می باشد؛ ۴) نرخ رشد شهر تهران کمتر از نرخ رشد نقاط شهری استان تهران بوده است، به طوری که طی دهه های اخیر، افزایش جمعیت استان تهران بیشتر در شهرهای اطراف تهران پراکنده شده اند، علیرغم کاهش سهم شهر تهران از جمعیت شهری کل کشور، سهم استان تهران از جمعیت کشور افزایش پیدا کرده است.
نتیجه گیری: با بررسی رشد جمعیتی کلان شهر تهران و سایر نقاط شهری استان تهران، به این نتیجه رسیده است که به طور کلی شهر جدید پردیس، تا کنون موفق به جذب جمعیت پیش بینی شده خود نشده و اگر هم جمعیتی وارد شهر جدید پردیس شده، تاثیر چندانی در کاهش رشد جمعیتی کلان شهر تهران نداشته است. همچنین در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که شهر جدیدی که از عواملی نظیر مکان یابی مناسب، دسترسی های متعدد به پیرامون، فرصت اشتغال برای ساکنان و امکانات و خدمات وابسته به مسکن برخوردار باشد، می تواند جمعیت بیشتری را به خود جذب نماید.