مقاله ارزیابی میزان مقاومت گیاه سماق (.Rhus coriaria L) به سرب در مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای در دو رویشگاه مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان مقاومت گیاه سماق (.Rhus coriaria L) به سرب در مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای در دو رویشگاه مختلف
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی
مقاله پارامترهای رشدی
مقاله غلظت های سرب
مقاله گیاه پالایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: دریکوند رضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیری حمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگی خاک های زراعی به فلزات سنگین از جمله سرب یکی از مشکلات عمده زیست محیطی می باشد. آلودگی سرب باعث محدودیت در رشد و نمو گیاهان می شود و از طرفی تهدیدی جدی برای سلامتی انسان محسوب می گردد. در این پژوهش میزان مقاومت گیاه سماق به فلز سرب در دو مرحله تکوینی جوانه زنی و گیاهچه ای در دو رویشگاه ملک آباد لرستان و سماق سرب زنجان در سال ۱۳۹۰ به صورت فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی اجرا گردید. گیاهان برای ارزیابی اثرات سرب روی سرعت و درصد جوانه زنی و پارامترهای رشدی شامل وزن تر، وزن خشک، سطح برگ و مقدار کلروفیل کل در محلول غذایی حاوی غلظت های مختلف نیترات سرب کشت شدند و نتایج نشان داد که میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس درصد و سرعت جوانه زنی سماق در ۲ رویشگاه مذکور در سطح ۵ درصد معنی دار نبود. لکن تفاوت بین شش غلظت مختلف سرب (۰، ۰٫۲۵، ۰٫۵، ۱، ۲ و ۳ میلی مولار) در سطح ۵ درصد معنی دار بود. همچنین اثر متقابل رویشگاه و غلظت روی کلیه پارامترهای مورد بررسی در سطح ۵ درصد معنی دار بود. اثر ساده و متقابل نوع رویشگاه و غلظت های مختلف بکار رفته بر پارامترهای رشدی گیاهچه ای از نظر آماری معنی دار بود. بیشترین مقدار پارامترهای رشدی گیاهچه ای مربوط به رویشگاه ملک آباد و کمترین مقدار مربوط به رویشگاه زنجان بود. با توجه به مقاومت نسبی و زنده مانی گیاهچه های سماق در حضور مقادیر بالای سرب و با مطالعات بیشتر می توان گیاه سماق را نیز در ردیف گیاهانی قرار دارد که جهت گیاه پالایی از آلودگی های زیست محیطی سرب می تواند مورد استفاده قرار گیرد.