مقاله ارزیابی میزان مرگ و میر بیماران در بخش های مراقبت های ویژه با استفاده از معیار آپاچی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۲۸۹ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان مرگ و میر بیماران در بخش های مراقبت های ویژه با استفاده از معیار آپاچی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ و میر
مقاله نمره بندی آپاچی II
مقاله بخش مراقبت های ویژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: باقری سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: تنگستانی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سیستم نمره بندی آپاچی II (معیار ارزیابی فیزیولوژیک حاد و وضعیت مزمن سلامتی) جهت تخمین پیامد بیماران در بخش مراقبت های ویژه پیشنهاد شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی ارتباط بین نمره آپاچی II و میزان مرگ و میر بیماران در بخش های مراقبت های ویژه بود.
مواد و روش ها:این مطالعه تحلیلی گذشته نگر با استفاده از پرونده بیماران بستری در بخش هایICU  جراحی و داخلی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد. برای هر بیمار، اطلاعات مربوط به عاقبت (ترخیص یا مرگ) استخراج گردید و نمره آپاچی II محاسبه شد.
یافته ها:تعداد ۱۹۵ بیمار شامل ۹۹ نفر در ICU جراحی و ۹۶ نفر در ICU داخلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان مرگ و میر در بیماران جراحی و داخلی به ترتیب %۱۸٫۲ و %۴۳٫۸ بود. میزان مرگ و میر مشاهده شده در ICU جراحی کم تر(P= 0.001)  و در ICU داخلی بالاتر (P<0.001) از سطح مورد انتظار بود. ارتباط بین نمره آپاچی و درصد مرگ و میر در ICU جراحی (r= 0.421، P<0.001) و ICU داخلی (r= 0.928، P=0.004) معنی دار بود.
نتیجه گیری: میزان مرگ و میر در ICU جراحی در سطح مورد انتظار اما در ICU داخلی بالاتر از استاندارد بود. بهبود کیفیت مراقبت در ICU داخلی به منظور کاهش میزان مرگ و میر پیشنهاد می شود.