مقاله ارزیابی میزان فنل و فلاونوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست درختان راش و بلوط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان فنل و فلاونوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست درختان راش و بلوط
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی
مقاله فنل
مقاله فلاونوئید
مقاله راش
مقاله بلوط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضلی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: نظرنژاد نورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیح زاده سیدمجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ترکیبات آنتی اکسیدانی از شیوع بیماری های مزمن و تخریب بسیاری از مواد غذایی جلوگیری می کنند، هدف این مطالعه ارزیابی میزان فنل و فلاونوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست درختان راش و بلوط بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، پس از تهیه پوست درختان راش و بلوط، عصاره های استنی به روش سوکسوله استخراج شدند. ابتدا میزان فنل و فلاونوئید تام عصاره ها اندازه گیری شده و سپس برای ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی عصاره های استخراج شده از سه روش دی فنیل پیکریل هیدرازیل، قدرت احیا کنندگی و نیتریک اکساید استفاده شد.
یافته ها: میزان فنل در پوست درخت راش بیشتر و فلاونوئید در بلوط بیشتر بود. نتایج آزمون به دام اندازی رادیکال های آزاد دی-فنیل پیکریل هیدرازیل نشان داد که غلظت مهار ۵۰ درصد در عصاره استنی پوست درختان راش و بلوط به ترتیب ۱۹٫۹۲ و ۷٫۳۳ میکروگرم بر میلی لیتر بود. هم چنین عصاره راش قدرت احیاکنندگی بیشتری نسبت به بلوط داشت. در آزمون به دام اندازی نیتریک اکساید، غلظت مهار ۵۰ درصد در عصاره استنی راش ۲۳٫۹۸ و در عصاره بلوط ۹۰٫۹۲ میکروگرم بر میلی لیتر محاسبه شد.
نتیجه گیری: عصاره استنی پوست درختان در سه مدل مورد مطالعه، سطوح مختلفی از فعالیت آنتی اکسیدانی را نشان دادند. عصاره راش فعالیت آنتی اکسیدانی بهتری نسبت به عصاره بلوط داشت.