مقاله ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران- مقایسه درمان جامع با سایر بخش های درمانی دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از صفحه ۲۳۴ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران- مقایسه درمان جامع با سایر بخش های درمانی دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراقبت دندانی
مقاله رضایت بیمار
مقاله خدمات سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاک دامن افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: خرمالی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شمشیری احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از شاخص های ارزشیابی در موسسات درمانی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است ارزشیابی سازمان بر اساس میزان رضایتمندی مراجعین می باشد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه میزان رضایتمندی بیماران از ارایه خدمات به صورت درمان جامع در مقایسه با روش سنتی ارایه خدمات در کلینیک آموزشی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک بررسی توصیفی- مقطعی بر روی ۳۰۸ بیمار دریافت کننده خدمات دندانپزشکی در بهار ۱۳۸۹ در دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. داده ها از بیماران بخش درمان جامع علاوه بر سایر بخش های درمانی مستقل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شامل بخش های (ترمیمی و زیبایی، پریودنتیکس، اندودنتیکس، رادیولوژی، پروتز متحرک و پروتز ثابت) با استفاده از نسخه ترجمه شده پرسشنامه رضایتمندی دندانی Dental Satisfaction Questionnaire (DSQ) شامل ۱۹ سوال در سه حیطه و اطلاعات دموگرافیک جمع آوری گردید. آمار توصیفی به صورت درصد پاسخ دهی گزارش شد. به منظور مقایسه میانگین نمرات کسب شده بین حیطه ها آنالیز واریانس محاسبه گردید.
یافته ها: میانگین استاندارد شده
Dental Satisfaction Index (DSI) نمره حیطه های مختلف به طور متوسط به شرح زیر می باشد: کنترل درد ۵۸±۱۷، دسترسی ۵۹±۱۲، کیفیت درمان ۶۸±۱۱ و رضایت کلی ۶۲±۱۰ بود. ۹۲٫۵% از پرسش شوندگان عنوان نموده اند که دانشجویان هنگام معاینه بیماران بسیار با دقت هستند. ۹۶٫۸% از بیماران اظهار داشتند که دانشجویان برخورد محترمانه ای با بیماران خود دارند. مهم ترین علل نارضایتی بیماران علاوه بر سیستم نوبت دهی و مدت انتظار، عدم ارایه خدمات پیشگیرانه و تلاش در جهت کاهش درد بود.
نتیجه گیری: میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به کلینیک های درمانی دندانپزشکی در اندازه نسبتا مطلوبی قرار دارد. به منظور ارتقاء سیستم ارایه خدمات پیشگیری و تلاش در جهت کنترل درد پیشنهاد می گردد.