مقاله ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات درمانی در بیمارستان آموزشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۲۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات درمانی در بیمارستان آموزشی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت مندی
مقاله بیمار
مقاله بیمارستان آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی دوپلانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاد اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی کوهی خیلی سیده رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی اسماعیل پور عایشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رضایتمندی بیماران از خدمات دریافتی شاخص مناسبی برای سنجش کیفیت خدمات و نحوه ارائه آن از نظر گیرندگان خدمت است. میزان رضایت بیماران منعکس کننده توانایی و قابلیت کادر درمانی و میزان رعایت حقوق بیمار است، لذا قدم اول کسب اطلاعات از نظرات و انتظارات بیماران است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان رضایت بیماران بستری شده از نحوه ارائه خدمات درمانی در یکی از بیمارستان های آموزشی شهر در سال ۹۰- ۱۳۸۹ انجام شد.
روش: این مطالعه یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که با استفاده از روش تصادفی بر روی ۲۸۶ نفر از بیمار در حال ترخیص انجام شد. جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه محقق ساخته دو قسمتی انجام شد که روایی پرسشنامه با روش صوری و محتوایی و پایای آن با روش آلفای کرونباخ کسب گردید. اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS با ویرایش ۱۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: درصد رضایتمندی از کل خدمات ۲۲۰ نفر (۶۳٫۹ درصد)، خدمات پزشکی ۲۱۰ نفر (۵۷٫۶ درصد) و از خدمات پرستاری ۲۵۲ نفر (۷۲٫۳ درصد) بود. بیشترین درصد رضایتمندی مربوط به ارائه آگاهی از سوالات و خواسته های بیمار و کم ترین میزان مربوط به رضایت از دسترسی به کادر درمانی در هنگام نیاز بود. اختلاف معنی داری بین درصد رضایتمندی از خدمات بالینی بر حسب سن، جنس و میزان تحصیلات وجود داشته است (P<0.001). درصد رضایتمندی افراد شاغل و افراد دارای بیمه نسبت به افراد فاقد بیمه بالاتر بود (P=0.001)
نتیجه گیری: در مجموع درصد رضایتمندی بیماران از خدمات درمانی کاملا راضی بوده است. در ابعادی که کمبودها و نارضایتی وجود داشته باید با کارشناسی صحیح نواقص برطرف شود و عدم رضایت بیماران از این خدمات دریافتی می تواند بیانگر رعایت نشدن حقوقشان باشد.