مقاله ارزیابی میزان تماس کارگران شاغل در گلخانه با سموم آنتی کولین استراز از طریق پایش بیولوژیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان تماس کارگران شاغل در گلخانه با سموم آنتی کولین استراز از طریق پایش بیولوژیک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایش بیولوژیک
مقاله تماس شغلی
مقاله سموم آنتی کولین استراز
مقاله کارگران گلخانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باکند شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: گوهری محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: میرمحمدی سیدجلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سموم ارگانو فسفره از پر مصرفترین حشره کش ها در مبارزه با آفات می باشند. این سموم در میزان فعالیت کولین استراز تداخل نموده و آن را مهار می سازند. اندازه گیری فعالیت کولین استراز کاربرد زیادی در تشخیص مسمومیت و آسیب های ناشی از حشره کش ها دارد. یکی از گروه هایی که در معرض مسمومیت با آفت کش هایی چون ارگانو فسفره ها و کاربامات ها قرار دارند کارکنان شاغل در گلخانه ها می باشند. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان تماس کارگران شاغل در گلخانه با سموم آنتی کولین استراز از طریق اندازه گیری میزان فعالیت کولین استراز خون در کارکنان شاغل در گلخانه ها بود.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و به منظور ارزیابی میزان تماس کارکنان شاغل در گلخانه های خیار استان یزد با سموم ارگانوفسفره در سال ۸۹-۹۰ انجام شده است. در این مطالعه با استفاده از برآورد آماری ۴۰ نفر از کارکنان شاغل در گلخانه انتخاب و فعالیت آنزیم کولین استراز در نمونه های خون آن ها به روش الکترومتریک اندازه گیری ودر نهایت با میزان زمینه مقایسه شد. در روش الکترومتریک با استفاده از تغییرات pH ایجاد شده به دلیل توقف آنزیم کولین استراز، می توان میزان فعالیت این آنزیم را تعیین نمود. نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار spss16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد درصد توقف آنزیم کولین استراز اریتروسیت ها در افراد بین ۱٫۷۷% تا ۳۵٫۴% متغیر بوده و میانگین و انحراف معیار آن ۹٫۶۸±۲۳٫۲% تعیین گردید. به همین ترتیب درصد توقف آنزیم کولین استراز پلاسما بین ۱% تا ۲۸ % متغیر بوده و میانگین و انحراف معیار آن برابر با ۷٫۹۲±۱۶٫۵۷ بدست آمد. ارزیابی نتایج تحقیق نشان داد که از این تعداد ۲۵% (۱۰ نفر) بدون مسمومیت، ۱۷٫۵% (۷ نفر) دارای مسمومیت اندک، ۵۵% (۲۲ نفر) دارای مسمومیت متوسط و ۲٫۵% (۱نفر) دچار مسمومیت شدید بودند.
بحث و نتیجه گیری: مسمومیت با سموم ارگانوفسفره در کشور ما به عنوان سومین علت مسمومیت و نیز علت اصلی مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها گزارش شده است. بنابراین، با توجه به نتایج تحقیق و اهمیت ارزیابی تماس کارگران با سموم ارگانوفسفره می توان بیان داشت که استفاده از روش الکترومتریک روش بسیار مناسبی در پایش بیولوژیک کارگران در معرض می باشد. استفاده از این روش به دلیل ساده و پرتابل بودن، هزینه کم و در عین حال دقت بالا قابلیت آن را دارد که در مطالعات غربالگری و در تشخیص به موقع مسمومیت ها در مقیاس بزرگ بکار گرفته شود.