مقاله ارزیابی میزان بالندگی سازمان از طریق منطق فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان بالندگی سازمان از طریق منطق فازی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بالندگی سازمانی
مقاله منطق فازی
مقاله آزمون فرض فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: بافنده زنده علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیدی میرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: تاری غفار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، میزان بالندگی سازمان از طریق منطق فازی در شرکت ایدم تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد اعضای جامعه آماری ۱۰۱۰ نفر است که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه بارتلت، کوترلیک و هیگینز تعداد ۱۱۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای بررسی وضعیت سازمان مورد مطالعه از نظر بالنده بودن، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها، اطلاعات جمع آوری و تلخیص گردیده است. اعداد بدست آمده با استفاده از نمودار فازی مثلثی به اعداد فازی تبدیل شده، سپس با استفاده از اعداد فازی بدست آمده میانگین فازی هر یک از شاخص های بالندگی و نمره بالندگی سازمانی محاسبه گردیده است. در نهایت به کمک روش ماکزیمم کننده ارزش، مقادیر میانگین شاخص ها و بالندگی سازمان فازی زدایی شده تا درجه عضویت هریک از شاخصها و بالندگی سازمان مشخص گردد. در پایان نیز به کمک آزمون فرض فازی میانگین نمره بالندگی سازمانی حاصل از نمونه به جامعه آماری تعمیم داده شده است.