مقاله ارزیابی میزان اهمیت ابعاد سرمایه های فکری در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان اهمیت ابعاد سرمایه های فکری در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه های فکری
مقاله فن آوری اطلاعات سلامت
مقاله بیمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یادگاری سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: آیت سیدسعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرمایه های فکری در یک سازمان دارایی هایی هستند که ارزش آن ها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. بیمارستان ها مهم ترین مراکز ارایه خدمات سلامت محسوب می شوند که مدیریت دارایی های ناملموس در آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. برای جلوگیری از بین رفتن تلاش ها و هزینه ها می بایست نخست میزان اهمیت هر یک از ابعاد سرمایه های فکری بیمارستان ها شناسایی شده سپس در جهت رشد و مدیریت آن ها اقدام نمود. تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان اهمیت هر یک از ابعاد سرمایه های فکری در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان و همچنین، تعیین فاکتورهای موثر در هر بعد از سرمایه های فکری بر اساس مدل Hung انجام گرفت.
روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بود و در سال ۱۳۹۰ در سه بیمارستان شهر اصفهان (شریعتی، امام موسی کاظم (ع) و امین) انجام شد. جامعه آماری این پژوهش ۳۰۰۰ نفر از پزشکان و پرستاران بودند که از بین سه بیمارستان، ۲۰۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش گردآوری مباحث نظری آن، کتابخانه ای بود و داده های آن از طریق پرسش نامه محقق ساخته به دست آمد. روایی پرسش نامه با نظر صاحبنظران در زمینه مدیریت تایید شد و و پایایی آن به کمک Cronbach’s alpha برابر با ۰٫۸۹ به دست آمد. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون Student-t تک متغیره و نمودار تار عنکبوتی تحلیل شد.
یافته ها: مقایسه شاخص های سرمایه فکری با میانگین فرضی ۳ نشان داد که میزان اهمیت شاخص های سرمایه انسانی، بیماران، سرمایه فرایند، بیشتر از متوسط و شاخص نوآوری، دارای اهمیت متوسط و شاخص های مالی و فن آوری اطلاعات دارای اهمیت کمتر از سطح متوسط بوده است.
نتیجه گیری: ابعاد سرمایه های فکری در بیمارستان ها از اهمیت و ارزش یکسانی برخوردار نیستند، بنابراین مدیران بیمارستان ها باید زمینه استفاده و بهره برداری از تمامی سرمایه های ناملوس را فراهم کنند و به این طریق باعث تولید علم، ثروت و نوآوری شوند.