مقاله ارزیابی میزان آسیب های بافتی و تغییرات آنزیمی کبد متعاقب مسمومیت مزمن سرب در دوران جنینی و طول زندگی موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان آسیب های بافتی و تغییرات آنزیمی کبد متعاقب مسمومیت مزمن سرب در دوران جنینی و طول زندگی موش صحرایی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استات سرب
مقاله کبد
مقاله کبد
مقاله پاتولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی روناک
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی فرح
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: عصری رضایی سیامک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: به منظور ارزیابی تغییرات عملکردی کبد متعاقب مسمومیت با سرب، فعالیت آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلکالین فسفاتاز (ALP) و تغییرات پاتولوژیک کبد در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: موش های نر و ماده نژاد آلبینو (مجموعا ۴۰ سر)، از ابتدای زندگی جنینی تا هفته شانزدهم زندگی در ۵ گروه ۸ تایی در معرض استات سرب با غلظت های ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۴۰mg محلول در یک لیتر آب آشامیدنی قرار گرفتند. پس از ۱۶ هفته، حیوانات به وسیله کلروفرم بیهوش شده و خونگیری از قلب انجام شد. پس از جداسازی سرم جهت آنالیزهای بیوشیمیایی، کبد خارج و در فرمالین ۱۵% جهت مطالعات بافتی تثبیت شد. فعالیت آنزیم های ALT، AST، ALP و غلظت سرب نمونه های سرم به ترتیب به روش اسپکتروفتومتری و جذب اتمی (کوزه گرافیتی)، اندازه گیری شد. مقاطع بافتی پس از رنگ آمیزی هماتوکسیلین، ائوزین تحت میکروسکوپ نوری مورد مطالعه بافتی قرار گرفتند. نتایج با استفاده از روش واریانس و آزمون توکی آنالیز شد و مقادیر ۰٫۰۵>p معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه فعالیت آنزیم های کبدی با غلظت سرب سرم رابطه مستقیم داشت، و در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد. تغییرات بافتی به صورت آماس، ارتشاح لمفوسیت ها به بافت کبد و نکروز سلول های کبدی مشاهده شد.
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، قرارگیری در معرض سرب به مدت طولانی منجر به آسیب کبدی وابسته به دوز و زمان می شود.