مقاله ارزیابی مولفه های جوانه زنی و بنیه بذرهای مادری کلزا حاصل از تنش گرما و خشکی انتهایی فصل رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۶۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مولفه های جوانه زنی و بنیه بذرهای مادری کلزا حاصل از تنش گرما و خشکی انتهایی فصل رشد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله گرما
مقاله خشکی
مقاله جوانه زنی
مقاله گیاهچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیداحمدی عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی مولفه های جوانه زنی، دو آزمایش جداگانه در سال ۱۳۸۸ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی که در آن آزمایش گرما (فاکتورهای تاریخ کاشت و ارقام) و آزمایش خشکی (سطوح تنش و ارقام) هر کدام در سه تکرار اجرا گردیدند، انجام شد. در آزمایش های مولفه های جوانه زنی بذرهای مادری شامل درصد جوانه زنی، طول گیاهچه، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن خشک گیاهچه، وزن خشک ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، ضریب آلومتریک و قدرت رویش بذر بود. نتایج نشان داد تنش خشکی و گرما در سطح احتمال ۵درصد وزن دانه را کاهش داده و منجر به تولید دانه های با وزن کم و چروکیده شده است. میانگین درصد جوانه زنی در اثر تنش خشکی و گرما به ترتیب ۲۳ و ۴۸ درصد کاهش یافت. طول و ماده خشک گیاهچه که معیاری از بنیه بذر مادری است در اثر تنش خشکی و گرما به طور معنی داری کاهش یافت. طول گیاهچه بذور حاصل از تاریخ کاشت ۲۰ آبان نسبت به تاریخ کاشت ۲۰ دی ماه از ۱۴٫۲ سانتی متر به ۵٫۹ سانتی متر کاهش یافت که معادل ۵۹ درصد بود. قدرت رویش بذر مادری در اثر تنش خشکی از ۱۴٫۱ به ۹٫۰۱ کاهش یافت که معادل ۳۶ درصد بود. در اثر تنش گرما قدرت رویش بذرهای مادری از۱۳٫۴۵  به ۲٫۷۵ کاهش یافت که معادل ۸۰ درصد بود و نشان دهنده کاهش بیش تر قدرت رویش بذر در اثر تنش گرما می باشد.