مقاله ارزیابی مولفه های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۳۴ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مولفه های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تدریس اثربخش
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستاری صدرالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت موجود و مطلوب تدریس اثربخش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد شاغل به تحصیل نیمسال دوم ۹۰-۸۹ می شد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، گروه نمونه انتخاب شد و داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت در دو قسمت (وضع موجود و وضع مطلوب) جمع آوری گردید. روایی ابزار به وسیله روایی محتوا و نظر متخصصان، و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ به دست آمد. داده های گردآوری شده با شاخص های آمار توصیفی (میانگین، درصد، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون T مستقل و آزمون تحلیل واریاس ANOVA) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل داده های جمع آوری شده حاکی از آن است که وضعیت موجود و مطلوب تدریس اثربخش با هم تفاوت معناداری دارند و تفاوت معناداری در مولفه های تدریس اثربخش بر اساس متغیرهای جنسیت، رشته تحصیلی، سن و وضعیت اشتغال دانشجویان وجود ندارد.