مقاله ارزیابی موفقیت دوره های دانشگاه علمی کاربردی در ارتقاء آگاهی های عمومی شغلی از دیدگاه دانشجویان و اساتید و مقایسه آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۸۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی موفقیت دوره های دانشگاه علمی کاربردی در ارتقاء آگاهی های عمومی شغلی از دیدگاه دانشجویان و اساتید و مقایسه آنان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی
مقاله دانشگاه جامع علمی کاربردی
مقاله مهارت آموزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی دهقی شهریار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: تحقیق حاضر با هدف اصلی این که آیا دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در آموزش مهارت موفق بوده اند یا نه صورت پذیرفت.
روش پژوهش: دانشجویان و اساتید مراکز علمی کاربردی جنوب شهر تهران به عنوان جامعه آماری مدنظر قرار گرفت که مجموعا ۱۹۴ دانشجوی ترم آخر دوره کاردانی و ۵۰ استاد به پرسشنامه‌های مربوطه پاسخ دادند. پرسشنامه‌ها هر کدام شامل ۳۰ سوال بود که روایی آن با اتخاذ نظر و اعمال دیدگاه کارشناسان جهت تصحیح و رفع اشکالات حاصل گردیده و پایایی آن نیز از طریق آزمون پایایی روش آلفای کرونباخ به اثبات رسیده بود. شاخص آگاهی‌های عمومی شغلی، مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت و تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون تی صورت پذیرفته است.
یافته‌ها: تحقیق نشان داد که از دیدگاه دانشجویان و اساتید، دانشگاه علمی- کاربردی درارتقا آگاهی‌های عمومی شغلی، توفیقات آموزشی بالا نداشته اما ضعیف هم نبوده و در سطح متوسط عمل نموده است.
نتیجه گیری: دانشگاه جامع علمی کاربردی، با بهره برداری از تحقیقاتی از این دست و به مدد دانش مدیریت برمبنای هدف، با جدیت بیشتری به امر مهارت آموزی مبادرت ورزد.