مقاله ارزیابی موانع فراروی طرح های آمایش سرزمین در ایران با رویکرد تلفیقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در برنامه ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی) از صفحه ۶۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی موانع فراروی طرح های آمایش سرزمین در ایران با رویکرد تلفیقی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمایش سرزمین
مقاله ایران
مقاله موانع عملیاتی سازی
مقاله رویکرد تلفیقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه با رویکردی تلفیقی، به این پرسش پاسخ داده می شود که ترکیب و ترتیب موانع اصلی و فرعی فراروی تحقق طرح های آمایش سرزمین کدام اند. یافته های پژوهش نشان می دهد در هر دو بخش موانع اصلی و فرعی، نقش و اهمیت موانع اداری و ساختاری در بین شش مانع مورد مطالعه (اقتصادی، جغرافیایی و سرزمینی، سیاسی و امنیتی، مطالعاتی و پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی، و اداری و ساختاری) بسیار برجسته است. برای مثال، در بخش موانع فرعی و از بین ۶۰ مانع مورد مطالعه، ۴ مانع فرعی ملزم و متعهد نبودن مدیران رده بالا و رده میانی به اجرای طرح های آمایش در جریان تغییرات مدیریتی با وزن نهایی ۰٫۱۰۹، ناهماهنگی بین سازمان های متولی امر آمایش سرزمین در مرحله تهیه، اجرا و نظارت با وزن نهایی ۰٫۰۷۸، فقدان استراتژی مشخص در سازمان های متولی اجرای سناریوهای پیشنهادی طرح های آمایش با وزن نهایی ۰٫۰۶۱ و ضعف بنیان های نظارتی با وزن نهایی ۰٫۰۵۵ مربوط به مانع اصلی اداری و ساختاری، در جایگاه اول تا چهارم قرار گرفتند. در بین دیگر موانع اصلی و فرعی، موانع اقتصادی از اولویت های دیگر پاسخ گویان بوده است.