مقاله ارزیابی مقدماتی نتاج حاصل از تلاقی ارقام بومی و خارجی فندق (.Corylus avellana L) جهت انتخاب ژنوتیپ های سازگار با شرایط آب و هوایی کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۳۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مقدماتی نتاج حاصل از تلاقی ارقام بومی و خارجی فندق (.Corylus avellana L) جهت انتخاب ژنوتیپ های سازگار با شرایط آب و هوایی کرج
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فندق
مقاله ارقام والدینی
مقاله نتاج
مقاله خصوصیات مورفولوژیکی
مقاله کلروفیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین آوا سونا
جناب آقای / سرکار خانم: پیرخضری محی الدین
جناب آقای / سرکار خانم: آتشکار داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور شناسایی خصوصیات والدین و نتاج حاصل از تلاقی ارقام خارجی و بومی فندق انجام شد. دو رقم والد پدری گردویی و گرچه و ارقام فرتیل، پشمینه، رسمی، روند، شصتک، نگرت و پاییزه به عنوان والد مادری با عملکرد و کیفیت خوب، انتخاب شدند. نتاج چهارده ترکیب تلاقی با استفاده از ده صفت شامل رشد رویشی، طول و قطر شاخه یکساله، طول و عرض برگ، طول دمبرگ، طول میانگره، کلروفیل کل و کلروفیل a و b ارزیابی شدند. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنی داری را بین نمونه ها از نظر کلیه صفات مورد بررسی نشان داد. در این آزمایش کمترین فاصله میانگره مربوط به نتاج فرتیل × گرچه و رسمی × گرچه بودند. بیشترین طول شاخه یکساله مربوط به ارقام پدری گردویی، گرچه و نتاج رسمی × گردویی بود. میزان کلروفیل کل و کلروفیل a و b والدین از هیبریدها بیشتر بود و در بین هیبریدها، رسمی × گردویی دارای بیشترین میزان کلروفیل a و b بود. تجزیه کلاستر والدین و نتاج را به چهار گروه اصلی تقسیم کرد.