مقاله ارزیابی مقایسه کود کلات آهن با بنیان های نانو و میکرو بر عملکرد کمی و تخصیص مواد فتوسنتزی زعفران زراعی (.Crocus sativus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های زعفران از صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مقایسه کود کلات آهن با بنیان های نانو و میکرو بر عملکرد کمی و تخصیص مواد فتوسنتزی زعفران زراعی (.Crocus sativus L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پداژه
مقاله زعفران
مقاله کلاله
مقاله کود آهن
مقاله نانو کود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بقایی نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی فراهانی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کود آهن با بنیان های متفاوت نانو و میکرو بر عملکرد کمی و تخصیص مواد فتوسنتزی زعفران آزمایشی به صورت فاکتوریل در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ انجام گرفت. فاکتور های آزمایش شامل دو نوع کود کلات آهن معمولی و نانو در سه سطح صفر، ۵ و ۱۰ کیلوگرم در هکتار بود. صفات مورد بررسی از قبیل طول برگ، تعداد برگ، تعداد گل، وزن کل پداژه، وزن تر گل، وزن پداژه اصلی، تعداد پداژه، عملکرد خشک کلاله، غلظت آهن در اندام هوایی و قطر پداژه اصلی به طور معنی داری (در سطح ۱ تا ۵ درصد) تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت. با افزایش مقدار هر دو نوع کود، عملکرد زعفران افزایش یافت و کاربرد ۱۰ کیلوگرم نانو کلات سبب افزایش وزن خشک کلاله (۵۹ درصد)، وزن تر گل (۶۹ درصد)، تعداد گل (۵۱ درصد)، تعداد برگ (۶۲ درصد)، طول برگ (۱۴ درصد)، قطر پداژه اصلی (۳۳ درصد) و وزن کل پداژه (۴۲ درصد) نسبت به شاهد گردید. تیمار کاربرد ۵ کیلوگرم نانو کلات منجر به افزایش ۵۶ درصدی تعداد پداژه نسبت به شاهد گردید. بررسی غلظت آهن در اندام هوایی تحت تاثیر نوع کود قرار نگرفت، اما با افزایش مقدار کود آهن، غلظت آهن در اندام هوایی کاهش یافت. جذب آهن کل در اندام هوایی در تیمار کود نانو ۱۱ درصد نسبت به کود میکرو افزایش معنی دار نشان داد. به طور کلی، نتایج نشان داد که کود آهن با بنیان نانو نسبت به میکرو موثرتر می باشد به نحوی که در بیشتر صفات تیمار پنج کیلوگرم نانو کلات معادل ۱۰ کیلوگرم کود کلات معمولی می باشد.