مقاله ارزیابی مقاومت هشت رقم لوبیا نسبت به نماتد گره ریشه (Meloidogyne javanica) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مقاومت هشت رقم لوبیا نسبت به نماتد گره ریشه (Meloidogyne javanica)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبیا
مقاله رقم ها
مقاله نماتد ریشه گرهی
مقاله مقاومت
مقاله صفات تولیدمثلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قایدی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نماتدهای ریشه گرهی جنس Meloidogyne، از عوامل محدود کننده کشت محصولات مختلف از جمله لوبیا هستند. در این تحقیق مقاومت هشت رقم لوبیا به نام های اختر، ازنا، جماران، خمین، درخشان، صیاد، گلی و ناز نسبت به نماتد M. javanica مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در شرایط گلخانه با دامنه دمایی۲۲ تا ۲۶ درجه سانتی گراد در یک طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور رقم لوبیا و مایه زنی یا عدم مایه زنی به نماتد، در چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش، گیاهچه های هفت روزه لوبیا به ازای هر کیلوگرم خاک با ۲۰۰۰ لارو سن دوم نماتد مایه زنی شدند. هشت هفته پس از مایه زنی، صفات رویشی رقم ها (طول شاخساره و ریشه، وزن تر و خشک شاخساره و ریشه) و صفات تولیدمثلی نماتد (تعداد گره و تعداد توده تخم در گرم ریشه، تعداد تخم و لارو سن دوم، جمعیت نهایی نماتد در هر کیلوگرم خاک، فاکتور تولیدمثلی نماتد) مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، رقم های لوبیا دارای درجات مختلفی از حساسیت به نماتد بودند. در صفات رویشی، رقم های صیاد، ازنا و اختر نسبت به بقیه رقم ها کمترین تاثیرپذیری از آلود گی به نماتد را از خود نشان دادند. رقم های خمین، جماران و درخشان از نظر صفات تولیدمثلی نماتد حساسیت کمتری نسبت به بقیه رقم ها نشان دادند.